про твої права

Оренда нерухомості

Зразки типового договору оренди нерухомості, квартири, нежитлового та житлового приміщення, житла в Україні. Поради, як правильно орендувати квартиру.


Короткий зміст і посилання по темі

Договір оренди квартири

За договором найму (оренди) житла (квартири) одна сторона - власник житла (наймодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання в ньому на певний строк за плату.

Договір найму жилого приміщення укладається в письмовій формі.

Предметом договору найму житла можуть бути помешкання, зокрема квартира або її частина, житловий будинок або його частина. Приміщення повинно бути придатним для постійного проживання в ньому. Наймач житла в багатоквартирному будинку має також право користування майном, що обслуговує будинок.

Сторонами в договорі найму житла можуть бути фізичні та юридичні особи. Якщо наймачем є юридична особа, вона може використовувати житло лише для проживання в ньому фізичних осіб.

У разі зміни власника житла, переданого в оренду, до нового власника переходять права та обов'язки наймодавця.

Обов'язки наймача житла:

 1. Наймач зобов'язаний використовувати житло лише для проживання в ньому, забезпечувати збереження житла та підтримувати його в належному стані.
 2. Наймач не має права провадити перевлаштування та реконструкцію житла без згоди наймодавця.
 3. Наймач зобов'язаний своєчасно вносити плату за житло, а також зобов'язаний самостійно вносити плату за комунальні послуги, якщо інше не встановлено договором найму.

У договорі найму житла мають бути вказані особи, які проживатимуть разом із наймачем. Ці особи набувають рівних з наймачем прав та обов'язків щодо користування житлом. Наймач несе відповідальність перед наймодавцем за порушення умов договору особами, які проживають разом з ним.

Якщо наймачами житла є кілька осіб, їхні обов'язки за договором найму житла є солідарними.

Поточний ремонт житла, переданого в оренду, зобов'язаний здійснювати наймач, якщо інше не встановлено договором. Капітальний ремонт житла, переданого в оренду, зобов'язаний здійснювати наймодавець, якщо інше не встановлено договором. Переобладнання житлового будинку, в якому знаходиться житло, передане в оренду, якщо таке переобладнання істотно змінить умови користування житлом, не допускається без згоди наймача.

Розмір плати за користування житлом встановлюється у договорі найму житла. Якщо законом встановлений максимальний розмір плати за користування житлом, плата, встановлена ​​у договорі, не може перевищувати цього розміру. Одностороння зміна розміру плати за користування житлом не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Наймач вносить плату за користування житлом у строк, встановлений договором найму житла. Якщо строк внесення плати за користування житлом не встановлений договором, наймач вносить її щомісяця.

Договір найму житла укладається на строк, встановлений договором. Якщо в договорі строк не встановлений, договір вважається укладеним на п'ять років.

У разі закінчення строку договору найму житла наймач має переважне право на укладення договору найму житла на новий строк. Не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору найму житла наймодавець може запропонувати наймачеві укласти договір на тих самих або інших умовах або попередити наймача про відмову від укладення договору на новий термін. Якщо наймодавець не попередив наймача, а наймач не звільнив помешкання, договір вважається укладеним на тих же умовах і на той самий строк.

Якщо наймодавець відмовився від укладення договору на новий термін, але протягом одного року уклав договір найму житла з іншою особою, наймач має право вимагати переведення на нього прав наймача та (або) відшкодування збитків, завданих відмовою укласти з ним договір на новий термін.

У разі продажу житла, яке було предметом договору найму, наймач має переважне перед іншими особами право на його придбання.

Наймач житла має право за згодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, в будь-який час відмовитися від договору найму, письмово попередивши про це наймодавця за три місяці.

Якщо наймач звільнив помешкання без попередження, наймодавець має право вимагати від нього плату за користування житлом за три місяці, якщо наймодавець доведе, що він не міг укласти договір найму житла на таких самих умовах з іншою особою.

Наймач має право відмовитися від договору найму житла, якщо житло стало непридатним для постійного проживання в ньому.

Договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду на вимогу наймодавця у разі:

1) невнесення наймачем плати за житло за шість місяців, якщо договором не встановлений більш тривалий термін, а при короткостроковому наймі - понад два рази;

2) руйнування або псування житла наймачем або іншими особами, за дії яких він відповідає.

За рішенням суду наймачеві може бути наданий строк не більше одного року для відновлення житла. Якщо протягом терміну, визначеного судом, наймач не усуне допущених порушень, суд за повторним позовом наймодавця приймає рішення про розірвання договору найму житла. На прохання наймача суд може відстрочити виконання рішення не більше ніж на один рік.

Договір найму частини будинку, квартири, кімнати (частини кімнати) може бути розірваний на вимогу наймодавця у разі необхідності використання житла для проживання самого наймодавця та членів його сім'ї. Наймодавець повинен попередити наймача про розірвання договору не пізніше ніж за два місяці.

Якщо наймач житла або інші особи, за дії яких він відповідає, використовують житло не за призначенням або систематично порушують права та інтереси сусідів, наймодавець може попередити наймача про необхідність усунення цих порушень. Якщо наймач або інші особи, за дії яких він відповідає, після попередження продовжують використовувати житло не за призначенням або порушувати права та інтереси сусідів, наймодавець має право вимагати розірвання договору найму житла.

У разі розірвання договору найму житла наймач та інші особи, які проживали в приміщенні, підлягають виселенню з житла на підставі рішення суду, без надання їм іншого житла.

ДОГОВІР ОРЕНДИ КВАРТИРИ (ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ) №______

м._______                                                                                                                        ____  _____________20_ р.

 

_____ПІП______ (надалі іменується "Орендодавець", з однієї сторони, та ______ПІП_____ (надалі іменується "Орендар"), з іншої сторони, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона" уклали цей Договір оренди (надалі іменується "Договір") про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендареві у строкове платне користування‚ а Орендар зобов'язується прийняти у строкове платне користування житлове приміщення (квартиру), що визначене у цьому Договорі (надалі іменується "Квартира"), та зобов'язується сплачувати Орендодавцеві орендну плату.

1.2. Адреса Квартири‚ що орендується: Україна, м.______, вул.___________, буд ___________, кв. ___________.

1.3. Загальна площа Квартири‚ що орендується: ___________ кв. м.

1.4. Поверх:___________.

1.5. Стан Квартири‚ що орендується‚ на момент передання в оренду: придатне для використання у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1цього Договору.

1.6. Недоліки Квартири‚ що орендується‚ на момент передачі в оренду:___________.

1.7. В оренду також здається наступне майно‚ яке знаходиться у Квартирі‚що орендується: ___________.

1.8. Сторони домовились про такий порядок відновлення приміщення та майна Квартири‚ що орендується: капітальний ремонт Квартири та майна в ній здійснює ___________, поточний ремонт Квартири та майна в ній здійснює ___________ .

2. МЕТА ОРЕНДИ.

2.1. Квартира‚ що орендується‚ надається Орендарю для проживання.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ КВАРТИРИ ТА МАЙНА В НІЙ В ОРЕНДУ.

3.1. Квартира та майно‚ що орендуються‚ повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем протягом ___________ днів.

3.2. У момент підписання Акту прийому-передачі Орендодавець передає Орендарю ключі від приміщення‚ що орендується.

4. СТРОК ОРЕНДИ.

4.1. Строк оренди приміщення‚ що орендується‚ складає ___________ місяців з моменту прийняття приміщення‚ що орендується‚ за Актом прийому-передачі.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ.

5.1. Розмір місячної орендної плати складає:___________грн. (___________________ гривень).

5.2. Орендна плата сплачується Орендарем не пізніше ___________ числа кожного наступного місяця.

5.3. Розмір орендної плати може переглядатися за письмовою вимогою Орендодавця.

5.4. Зобов'язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі ___________грн. (___________________ гривень).

5.5. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який строк у розмірі‚ що визначається на

момент оплати.

5.6. Вартість комунальних послуг не входить до орендної плати.

5.7. Усі витрати за користування комунальними послугами, телефонами, послугами інтернет оплачуються Орендарем самостійно.

5.8. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Квартири та Майна за Актом прийому-передачі включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції (якщо такі передбачені цим Договором).

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ.

6.1. Орендодавець зобов'язаний:

- забезпечувати безперешкодне використання Орендарем Квартири та майна в ній‚ що орендується‚ на умовах цього Договору;

- не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

6.2. Орендодавець має право:

- контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання приміщення та майна Квартири, переданого в оренду за цим Договором;

- виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання;

- здійснювати контроль за станом приміщення Квартири та Майна шляхом візуального обстеження, але з обов’язковим попередженням Орендаря якнайменше за день до такого обстеження.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ.

7.1. Орендар зобов'язується:

- використовувати Квартиру‚ що орендується‚ виключно у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 цього Договору;

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;

- забезпечувати збереження орендованого приміщення та майна Квартири, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати приміщення та майно Квартири в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно та приміщення Квартири в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки;

- дотримуватися протипожежних правил‚ а також правил користування тепловою та електричною енергією‚ не допускати перевантаження електромереж;

- здійснювати за власний рахунок поточний ремонт приміщення та майна Квартири;

- не здійснювати без письмової згоди Орендодавця перебудову та перепланування приміщення Квартири‚ що орендується.

- надати Орендодавцю доступ на об'єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором;

- у разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві, орендовану Квартиру та Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна;

- своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованої Квартири.

7.2Орендар має право:

- використовувати орендовану Квартиру та майно в ній відповідно до його призначення та умов цього Договору;

- користуватися системами комунікацій‚ які знаходяться в приміщенні Квартири‚ що орендується;

- здавати майно в суборенду лише за письмовою згодою Орендодавця;

- установлювати сигналізацію та інші системи охорони.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ.

8.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

8.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

8.1.2. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

8.2. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість Орендаря становить загалом не менше ніж___________грн. (___________________ гривень), Орендар також сплачує штраф Орендодавцю у розмірі ___________грн. (___________________ гривень).

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

10. ДІЯ ДОГОВОРУ.

10.1. Цей Договір підписується між двома фізичними Сторонами.

10.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання.

10.3. Строк цього Договору починає свій перебіг з ___________ 20_ року та закінчується ___________ 20_ року.

10.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.5. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін Договору у разі невиконання іншою стороною обов'язків передбачених цим Договором.

10.6. Орендодавець чи Орендар має право розірвати цей Договір попередивши іншу Сторону за один місяць наперед.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

11.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені (складені) у тій самій формі, що й цей Договір.

11.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Місцезнаходження та реквізити сторін

Договір оренди землі

Оренда земельної ділянки

Основні принципи оформлення прав на земельні ділянки в Україні визначені в Земельному кодексі України. Зокрема, стаття 93 ЗКУ визначає, що земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об'єднанням і організаціям і навіть іноземним державам.

При цьому, не підлягають передачі в оренду земельні ділянки, штучно створені в межах прибережної захисної смуги чи смуги відведення, на землях лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду, розміщених у прибережній захисній смузі водних об'єктів.

Розрізняють короткострокову і довгострокову оренду земельної ділянки. Перша з них не може перевищувати 5 (п'яти) років остання 50-ти. Важливо, що право оренди земельної ділянки може бути об'єктом відчуження, в тому числі продаватися на земельних торгах, а також бути предметом застави, передаватися у спадок, окрім встановлених законодавством випадків.

Більш конкретно, питання оренди землі регулюються спеціальним законом - Законом України «Про оренду землі» (далі - Закон).

Згідно статті 3 Закону, об'єктами оренди є земельні ділянки, які перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній власності. Відповідно, і орендодавцями земельних ділянок виступають їх власники. Якщо мова йде про землі комунальної власності, то їх орендодавцями є сільські, селищні, міські ради. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у спільній власності територіальних громад, є районні, обласні ради та Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Ну а орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є відповідні органи виконавчої влади.

Орендодавцем земельної ділянки, що входить до складу спадщини, у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття після закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини, є особа, яка управляє спадщиною.

У разі, якщо земельна ділянка є предметом застави, то передати її в оренду власник має право тільки за згодою заставодержателя.

Договір оренди землі. Істотні умови і висновок

Окрему увагу приділимо договору оренди земельної ділянки. Закон передбачає, що договір оренди землі, за яким орендодавець зобов'язується за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально. До слова Кабінет Міністрів України затвердив типову форму договору оренди землі, як це наказує Закон.

Істотними умовами договору оренди землі, тобто умовами, без яких договір не може бути зареєстрований або може бути визнаний недійсним, є:

 • об'єкт оренди із зазначенням кадастрового номера, місця розташування і розміру земельної ділянки
 • термін дії договору оренди;
 • орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату;
 • умови використання та цільове призначення орендованої земельної ділянки;
 • умови збереження стану об'єкта оренди;
 • умови і строки передачі земельної ділянки орендарю;
 • умови повернення земельної ділянки орендадавцю;
 • існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки;
 • визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини;
 • відповідальність сторін;
 • умови передачі в заставу та внесення до статутного капіталу права оренди земельної ділянки.

Сторони можуть внести в договір оренди землі та інші умови, зокрема про якісний стан земельних угідь, порядок виконання зобов'язань сторін, про порядок страхування об'єкта оренди, порядок відшкодування витрат на здійснення заходів щодо охорони і поліпшення об'єкта оренди, проведення меліоративних робіт і т.д ., проте і без цих умов договір не втратить своєї дійсності.

Невід'ємною частиною договору оренди землі є:

 • план або схема орендованої земельної ділянки;
 • кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів ;
 • акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 • акт прийому-передачі об'єкта оренди;
 • якщо перед укладанням договору оренди розроблявся проект відведення земельної ділянки, то його також необхідно додавати до договору.

Процедура укладання договору оренди землі залежить від того, хто є її орендодавцем. Так, укладення договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності здійснюється за взаємною згодою орендодавця і орендаря. Укладення договору оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, або за результатами аукціону.

Укладення договору оренди земельної ділянки може бути здійснено також в порядку спадкування.

Закон передбачає необхідність державної реєстрації права оренди земельної ділянки в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Передача об'єкта оренди орендарю здійснюється орендодавцем у строки та на умовах, визначених договором оренди землі, за актом прийому-передачі.

Орендна плата

Орендна плата за землю, як визначено законодавства - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Якщо мова йде про орендну плату за користування землею, що знаходиться в приватній власності, то розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди між ними. Строки внесення орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності встановлюються Податковим кодексом України.

Якщо договір оренди землі буде визнаний недійсним у судовому порядку, отримана орендодавцем орендна плата за фактичний строк оренди землі не повертається.

Орендна плата за землю може оплачуватися не тільки в грошовій формі (крім випадків оренди земель державної та комунальної власності, де можлива тільки грошова форма оплати), але і в натуральній формі, а також у вигляді надання послуг орендодавцю.

Термін дії договору оренди та наслідки його припинення

Як вже говорилося вище, договору оренди землі можуть бути коротко- і довгострокові. Максимальний термін дії договору оренди не може перевищувати 50 років.

Після завершення будівництва та прийняття об'єкта в експлуатацію добросовісний орендар земельної ділянки, наданої для потреб будівництва та обслуговування відповідного об'єкта, має право на першочергове право на укладення договору оренди землі на строк до 50 років або припинення дії договору оренди землі.

Право на оренду земельної ділянки переходить після смерті фізичної особи - орендаря до його спадкоємців, а в разі їх відмови чи відсутності - до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем і виявили бажання стати орендарями в разі, якщо це не суперечить вимогам Земельного кодексу Україна і цього Закону.

Припинення договору оренди землі можливе в разі:

 • закінчення терміну, на який його було укладено;
 • викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки у зв'язку з суспільною необхідністю;
 • поєднання в одній особі власника і орендаря земельної ділянки;
 • смерті фізичної особи - орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови спадкоємців померлого або членів сім'ї засудженого від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;
 • відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;
 • придбання права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що перебувають на орендованій іншою особою земельній ділянці і в інших випадках, передбачених законом.

Зверніть увагу на те, що в разі дострокового розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за шість місяців, а на землях несільськогосподарського призначення - за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих же умовах (крім випадку, коли причиною розірвання договору оренди стало невиконання орендодавцем своїх обов'язків за договором).

По завершенню терміну дії договору оренди землі, орендар, який сумлінно виконував свої зобов'язання за договором, має переважне право на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі). Але для того, щоб скористатися своїм переважним правом орендар повинен письмово повідомити про своє бажання орендодавця в терміни, обумовлені договором оренди, і в будь-якому випадку, не пізніше, ніж за місяць до його завершення, приклавши до листа проект додаткової угоди про поновлення договору оренди.

Можливий також варіант поновлення договору оренди, при якому орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку дії договору, а орендодавець не надсилає йому лист із запереченням щодо поновлення договору протягом місяця з моменту закінчення терміну дії договору.

Які ж наслідки припинення договору оренди земельної ділянки?

У разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором. При цьому, якщо в орендаря є які-небудь майнові претензії до орендодавця, він не має права утримувати з цією метою земельну ділянку після припинення дії договору.

До особи, до якої перейшло право власності на житловий будинок, будівлю або споруду, розміщені на орендованій земельній ділянці, також переходить право оренди на цю земельну ділянку. Договором, який передбачає набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, припиняється договір оренди земельної ділянки в частині оренди попереднім орендарем земельної ділянки, на якому розміщені такий житловий будинок, будівлю або споруду. У ситуації ж, коли термін договору оренди земельної ділянки, на якому розміщені об'єкти права власності орендаря, закінчився, такий орендар має переважне право на продовження (поновлення) договору оренди. Якщо ж сторони не дійшли згоди щодо умов продовження договору оренди, їм в будь-якому випадку необхідно буде знаходити спільну мову щодо умов розміщення нерухомого майна одного власника на території нерухомого майна іншого власника, в тому числі і використовуючи інститути судової влади.

Зразок договору оренди землі (типовий договір оренди землі)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 березня 2004 р. № 220

 

 

ТИПОВИЙ
договір оренди землі

 

 

___________________________________________________ "___" ________________ 20__ р.

                                         (місце укладення)

 

Орендодавець (уповноважена ним особа) ____________________________________________

   (прізвище, ім'я та

________________________________________________________________________________
по батькові фізичної особи,

_________________________________________________________________, з одного боку, та

 найменування юридичної особи)

орендар _________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

________________________________________________________________________________

найменування юридичної особи)

_____________________________________________________________, з другого, уклали цей

 

договір про нижченаведене:

 

Предмет договору

 

 1. Орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельну ділянку (земельні ділянки) _________________________________________________________

(цільове призначення)

з кадастровим номером (кадастровими номерами) ____________________________________,

яка розташована (які розташовані) __________________________________________________.

(місцезнаходження)

 

Об'єкт оренди

 

 1. В оренду передається (передаються) земельна ділянка (земельні ділянки) загальною площею _______________________________________________________________________,
                                                            (гектарів)

у тому числі _____________________________________________________________________

                                                                           (площа та якісні характеристики

________________________________________________________________________________
земель, зокрема меліорованих,

________________________________________________________________________________
за їх складом та видами угідь - рілля,

________________________________________________________________________________
сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо)

________________________________________________________________________________

 

 

 1. На земельній ділянці (земельних ділянках) розміщені об'єкти нерухомого майна ________________________________________________________________________________

(перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________, а також інші об'єкти інфраструктури

________________________________________________________________________________
(перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об'єктів інфраструктури, у тому числі доріг,

________________________________________________________________________________
майданчиків з твердим покриттям, меліоративних систем тощо)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 1. Земельна ділянка (земельні ділянки) передається (передаються) в оренду разом з ____

________________________________________________________________________________
                                           (перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших

________________________________________________________________________________
об'єктів)

 

 1. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (земельних ділянок) на дату укладення договору становить:

____________________________________ ______ гривень;

(кадастровий номер земельної ділянки )

____________________________________ ______ гривень.

(кадастровий номер земельної ділянки)

 1. Земельна ділянка (земельні ділянки), яка передається (які передаються) в оренду, має (мають) такі недоліки, що можуть перешкоджати її (їх) ефективному використанню: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________.

 

 1. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини* ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Строк дії договору

 

 1. Договір укладено на ____________________ років (у разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк оренди не може бути меншим як сім років; у разі створення індустріального парку на землях державної чи комунальної власності земельна ділянка (земельні ділянки) надається (надаються) в оренду на строк не менш як 30 років; у разі передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, строк дії договору оренди землі не може бути меншим як 10 років).

 

Після закінчення строку дії договору орендар має переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за ____________ днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

 

Орендна плата

 

 1. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі _______________________

___________________________________________________________________________
(розмір орендної плати: у грошовій формі — у гривнях із зазначенням ___________________________________________________________________________
способів внесення за земельні ділянки приватної власності, а за

___________________________________________________________________________
земельні ділянки державної або комунальної власності — із зазначенням відсотків
___________________________________________________________________________
суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки; ___________________________________________________________________________
в натуральній формі (для земельних ділянок приватної
___________________________________________________________________________
власності) - перелік, кількість або частка продукції, одержуваної
___________________________________________________________________________
із земельної ділянки, якісні показники продукції, місце, умови,
___________________________________________________________________________
порядок, строки поставки, при цьому розрахунок у натуральній формі повинен
___________________________________________________________________________
відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими
_________________________________________________________________________.
цінами на дату внесення орендної плати)

 

 1. Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки приватної власності здійснюється з урахуванням (без урахування) індексації.

    -------------------------------------

             (непотрібне закреслити)

 

Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.

 1. Орендна плата вноситься у такі строки:

1) за земельні ділянки державної та/або комунальної власності, набуті в оренду за результатами земельних торгів:

за перший рік - не пізніше трьох банківських днів з дня укладення договору оренди;

починаючи з наступного року - відповідно до Податкового кодексу України;

2) за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної та/або комунальної власності, набуті в оренду без проведення земельних торгів:

за перший рік - у п’ятиденний строк після підписання договору оренди;

починаючи з наступного року - відповідно до Податкового кодексу України;

3) за земельні ділянки приватної власності, земельні ділянки несільськогосподарського призначення державної та/або комунальної власності у такі строки _______________________

_______________________________________________________________________________.

 

 1. Передача продукції в рахунок орендної плати оформляється відповідними актами.

 

 1. Розмір орендної плати переглядається _______________________________________

(періодичність)

у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;

в інших випадках, передбачених законом.

Розмір орендної плати за земельні ділянки державної та/або комунальної власності, які передані в оренду за результатами земельних торгів, не може переглядатися у бік зменшення.

 

 1. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором:

у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором;

стягується пеня у розмірі ________ відсотків несплаченої суми за кожний день прострочення.

 

Умови використання земельної ділянки (земельних ділянок)

 

 1. Земельна ділянка (земельні ділянки) передається в оренду для ________________________________________________________________________________
  (мета використання)

________________________________________________________________________________

 

 1. Цільове призначення земельної ділянки (земельних ділянок) ____________________

________________________________________________________________________________

 

 1. Умови збереження стану об'єкта оренди _____________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Умови повернення земельної ділянки (земельних ділянок)

 

 1. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку (земельні ділянки) у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок), пов'язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.

У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 193).

 1. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок), які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.
 2. Поліпшення стану земельної ділянки (земельних ділянок), проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі, підлягають (не підлягають) відшкодуванню. Умови,  обсяги   і   строки

                          ------------------------------------
                                          (непотрібне закреслити)

відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки (земельних ділянок) визначаються окремою угодою сторін.

 1. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання орендодавцем зобов'язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються:

фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.

 1. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

Обмеження (обтяження) щодо використання

земельної ділянки (земельних ділянок)

 

 1. На орендовану земельну   ділянку  (орендовані земельні ділянки)  встановлено   (не    встановлено)

                                                                                               ------------------------------------------
                                                                                                                                                    (непотрібне закреслити)

   обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб

________________________________________________________________________________
(підстави встановлення обмежень (обтяжень)

________________________________________________________________________________

 

 1. Передача в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

 

Інші права та обов'язки сторін*

 

 1. Права орендодавця:_______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

__________

* Визначаються відповідно до Закону України "Про оренду землі".

 

 1. Обов'язки орендодавця**:____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 1. Права орендаря:__________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 1. Обов’язки орендаря***: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Ризик випадкового знищення або пошкодження
об'єкта оренди чи його частини

 

 1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе орендар (орендодавець).

--------------------------------
   (непотрібне закреслити)

 

Страхування об'єкта оренди

 

 1. Згідно з цим договором об'єкт оренди  підлягає (не підлягає)  страхуванню  на  весь

                                                                                    ----------------------------
                                                                                                         (непотрібне закреслити)

період дії цього договору.

 

 1. Страхування об'єкта оренди здійснює орендар (орендодавець).

                                                                                 -------------------------------
                                                                                                       (непотрібне закреслити)

 

 1. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов'язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об'єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

 

Зміна умов договору і припинення його дії

 

 1. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

 

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку.

 

 1. Дія договору припиняється у разі:

 

закінчення строку, на який його було укладено;

 

придбання орендарем земельної ділянки (земельних ділянок) у власність;

 

викупу земельної ділянки (земельних ділянок) для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки (земельних ділянок) з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

 

ліквідації юридичної особи-орендаря.

 

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

 

 1. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

 

взаємною згодою сторін;

 

рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок), яке істотно перешкоджає її (їх) використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

 

 1. Розірвання договору оренди   землі   в   односторонньому   порядку    допускається (не допускається).

----------------------------------------
         (непотрібне закреслити)

 

Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є**** ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 1. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку (орендовані земельні ділянки) до   другої   особи,   а   також  реорганізація  юридичної   особи-орендаря   є   (не  є)  

                                                                                                                              --------------------------
                                                                                                                              (непотрібне закреслити)

підставою для зміни умов або розірвання договору.

 

Право на орендовану земельну ділянку (орендовані земельні ділянки) у разі смерті фізичної особи - орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за  рішенням  суду  переходить  (не переходить)  до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю

 -------------------------------------
      (непотрібне закреслити)

земельну ділянку (ці земельні ділянки) разом з орендарем.

 

Відповідальність сторін за невиконання або
неналежне виконання договору

 

 1. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

 

 1. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

 

Прикінцеві положення

 

 1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами. Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, такий договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий — в орендаря.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

 

 

Реквізити сторін

 

Орендодавець

Орендар

_______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові

______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові

_______________________________________
фізичної особи, паспортні дані

______________________________________
фізичної особи, паспортні дані

_______________________________________
(серія, номер, ким і коли

______________________________________
(серія, номер, ким і коли

_______________________________________
виданий), найменування юридичної

______________________________________
виданий), найменування юридичної

_______________________________________
особи, що діє на підставі

______________________________________
особи, що діє на підставі

_______________________________________
установчого документа (назва,

______________________________________
установчого документа (назва,

_______________________________________
ким і коли затверджений),

______________________________________
ким і коли затверджений),

_______________________________________
відомості про державну

______________________________________
відомості про державну

_______________________________________
реєстрацію та банківські

______________________________________
реєстрацію та банківські

_______________________________________
реквізити)

______________________________________
реквізити)

 

 

Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи

 

 

Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи

_______________________________________
(індекс, область,

______________________________________
(індекс, область,

_______________________________________
район, місто, село, вулиця,

______________________________________
район, місто, село, вулиця,

_______________________________________
номер будинку та квартири)

______________________________________
номер будинку та квартири)

 

Ідентифікаційний номер _________________

Ідентифікаційний номер ________________

_______________________________________
(фізичної особи)

______________________________________
(фізичної особи)

 

Ідентифікаційний код ____________________

Ідентифікаційний код ___________________

_______________________________________
(юридичної особи)

______________________________________
(юридичної особи)

 

Підписи сторін

 

Орендодавець

Орендар

_______________________________________

______________________________________

МП (за наявності печатки)

МП (за наявності печатки)

 

__________

* У разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) державної та/або комунальної власності у пункті 7 “Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини” договору зазначаються дані агрохімічного паспорта земельної ділянки (земельних ділянок).

У разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) приватної власності рекомендується у пункті 7 “Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини” договору зазначати дані агрохімічного паспорта земельної ділянки (земельних ділянок).

** У разі передачі в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення державної та /або комунальної власності (сільськогосподарські угіддя) включається право орендодавця вимагати відповідно до законодавства від орендаря збереження родючості ґрунтів, шляхом перевірки не рідше ніж один раз на три роки стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) на відповідність показникам агрохімічного паспорта земельної ділянки.

*** У разі передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, включається зобов’язання орендаря здійснювати інвестиції у розвиток та модернізацію відповідних меліоративних систем і об’єктів інженерної інфраструктури та сприяти їх належній експлуатації.

**** У разі передачі в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення може включатися вимога щодо дотримання орендарем екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил відповідно до статті 24 Закону України “Про оренду землі” та припинення договору оренди землі шляхом його розірвання відповідно до вимог статті 32 Закону України “Про оренду землі” у разі недотримання такої вимоги, зокрема погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан.

{Типовий договір із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1724 від 13.12.2006, № 780 від03.09.2008, № 843 від 23.11.2016, № 890 від 22.11.2017}

Договір оренди нежитлового приміщення

Договір найму нежилого приміщення (будівлі або іншої капітальної споруди, їх окремої частини) укладається у письмовій формі. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню. Право користування нерухомим майном, яке виникає на підставі договору найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладеного на строк не менш як три роки, підлягає державній реєстрації відповідно до закону.

Передання наймачеві будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) оформляється відповідним документом (актом), який підписується сторонами договору. З цього моменту починається обчислення строку договору найму, якщо інше не встановлено договором.

Повернення наймачем предмета договору найму оформляється відповідним документом (актом), який підписується сторонами договору. З цього моменту договір найму припиняється.

Одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться, а також право користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму.

У договорі найму сторони можуть визначити розмір земельної ділянки, яка передається наймачеві. Якщо розмір земельної ділянки у договорі не визначений, наймачеві надається право користування усією земельною ділянкою, якою володів наймодавець.

Якщо наймодавець не є власником земельної ділянки, вважається, що власник земельної ділянки погоджується на надання наймачеві права користування земельною ділянкою, якщо інше не встановлено договором наймодавця з власником земельної ділянки.

Плата, яка справляється з наймача будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), складається з плати за користування нею і плати за користування земельною ділянкою.

Зразок договору оренди нежитлового приміщення

ДОГОВІР
оренди нежитлового приміщення

 

 м.___________ "___"_________20__р.

 

 

_______________________________________________, іменований(е) надалі Орендодавець в особі _____________________, що діє на підставі __________________, з однієї сторони й ____________________, що діє на підставі __________________ в особі _____________________,  з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене:

 

1. Загальні умови 

1.1. Орендодавець передає Орендареві в користування частину належного йому нежитлового приміщення площею __________ кв.м., що знаходиться за адресою: _________________________________.

1.2. Строк оренди _____________ років визначається з "___"_____20__.

 

2. Обов'язки сторін

Орендодавець зобов'язується:

2.1. Передати зазначене приміщення ____________________________ у стані, що забезпечує його використання для розміщення Орендаря.

2.2. Робити капітальний ремонт переданого приміщення, пов'язаний із загальним капітальним ремонтом будинку.

Орендар зобов'язується:

2.3. Користуватися орендованими приміщеннями відповідно до їх призначення.

2.4. Робити поточний ремонт використовуваних приміщень.

2.5. Щомісяця _____________________________ (можливі варіанти:

поквартально й т.д.) не пізніше 10 числа наступного за періодом платежу

місяця, вносити плату за користування приміщеннями з розрахунку річної

оплати _________ грн. за 1 кв. метр. Розмір орендної плати залишається незмінним на весь період дії договору.

2.6. По закінченні терміну дії договору передати Орендодавцеві приміщення в стані, придатному для його подальшого використання.

 

3. Платежі й розрахунки за договором

3.1. Орендар оплачує експлуатаційні витрати, центральне опалення й надавані йому комунальні послуги з розрахунку, прикладеному до договору, який є його невід'ємною частиною. Оплата цих послуг здійснюється Орендарем щомісячно не пізніше ___ числа за минулий місяць.

3.2. Остаточний розрахунок здійснюється сторонами після закінчення року.

 

4. Відповідальність сторін

4.1. Невиконання Орендодавцем обов'язку по проведенню ремонту надає право Орендареві зробити капітальний ремонт за власний рахунок і стягнути з контрагента його вартість, або зарахувати її в рахунок орендної плати.

4.2. При простроченні сплати орендної плати Орендар зобов'язаний сплатити Орендодавцеві за кожний день прострочення пеню в розмірі ____% від суми платежу.

 

5. Заключні положення

5.1. Після закінчення терміну дії договору Орендар має право переважного укладання договору на новий строк.

5.2. Одностороння відмова від виконання зобов'язань і одностороння зміна умов договору не допускаються. Договір може бути розірваний у випадках, передбачених чинним законодавством.

5.3. Суперечки, що випливають із даного договору, вирішуються у встановленому законом порядку.

 Юридичні адреси й реквізити сторін

 

Орендар: _________________________________

__________________________________________

 Орендодавець: _____________________________

 

__________________________________________

 Підписи сторін

 

Орендар              Орендодавець

______________ ______________

 

 

М.П.                            М.П.

 

Пошук юридичних послуг з операцій з нерухомістю

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Корисні статті з даної тематики