про твої права

Садові товариства

Реєстрація садових товариств в Україні. Статут, права, обов'язки садового товариства


Короткий зміст і посилання по темі

Садівництво традиційно є одним з улюблених занять українців.Можна, звичайно, займатися садівництвом і в індивідуальному порядку, але ефективніше - колективно.Принаймні, з питаннями газифікації, електрифікації та водопостачання ділянки краще розбиратися спільно.Для цієї мети і створюються садові товариства - для надання допомоги і сприяння його членам в питаннях садівництва.Тільки ось такої організаційно-правової форми як «садове товариство» в українському законодавстві не існує.В якій організаційно-правовій формі і в якому порядку можна зареєструвати садове товариство дізнавався Prostopravo.com.ua

Садові товариства як обслуговуючі кооперативи

За своєю суттю садове товариство є ні чим іншим, як обслуговуючим кооперативом .Принаймні, так роз'яснив Держкомпідприємництва у своєму листі № 6978 від 11 жовтня 2004 року та № 1339 від 21 лютого 2006 року.

Справді, цілі і завдання кооперації проголошені в статті 3 Закону України «Про кооперацію», схожі з цілями і завданнями, які переслідують члени садового товариства.

Так, метою кооперації є задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативних організацій на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю.

До основних завдань кооперації відносять: підвищення життєвого рівня членів кооперативів, захист їх майнових інтересів і соціальних прав;створення системи економічної і соціальної самодопомоги населення та суб'єктів господарювання;залучення у виробництво товарів, робіт, послуг, додаткових трудових ресурсів, підвищення трудової і соціальної активності населення;створення і розвиток інфраструктури, необхідної для здійснення господарської та іншої діяльності кооперативів з метою зростання матеріального добробуту їх членів та задоволення потреб у товарах і послугах;сприяння сталому розвитку та становленню засад демократичного розвитку суспільства.

Перед реєстрацією обслуговуючого кооперативу потрібно провести установчі збори, на яких прийняти рішення про створення кооперативу, затвердити назву і призначити правління.Назва садового товариства буде виглядати так: Обслуговуючий кооператив «Садове товариство« Сонечко».

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів.У протоколі вказуються також особи, які брали участь в установчих зборах (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, підпис).

«Чисельність членів кооперативу не може бути менше трьох осіб.При створенні кооперативу складається список членів та асоційованих членів кооперативу, який затверджується загальними зборами. »- наголошує адвокат Андрій Осипов.

Згідно ст.14 Закону України «Про кооперацію» асоційований член кооперативу - фізична або юридична особа, яка внесла пайовий внесок і користується правом дорадчого голосу в кооперативі.При ліквідації кооперативу асоційований член кооперативу має переважне порівняно з членами кооперативу право на одержання паю.Порядок вступу в кооператив і участь асоційованого члена в його господарській та іншій діяльності, права та обов'язки такого члена, розміри паїв та виплат на паї визначаються статутом кооперативу.

Основним правовим документом, що регулює діяльність кооперативу, є його статут.Стаття 8 Закону України «Про кооперацію» визначає, які відомості повинен містити статут кооперативу:

 • найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження;
 • мета створення кооперативу і вичерпний перелік видів його діяльності;
 • склад його засновників;
 • умови і порядок вступу в кооператив і виходу або виключення з нього;
 • права і обов'язки членів та асоційованих членів кооперативу;
 • порядок внесення змін до статуту кооперативу;
 • порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов'язань щодо їх сплати;
 • форми участі членів кооперативу в його діяльності;
 • порядок формування, склад і компетенція органів управління та органів контролю кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень, в тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів кооперативу, які беруть участь у загальних зборах;
 • порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу;
 • порядок розподілу його доходу та покриття збитків;
 • порядок обліку і звітності в кооперативі;
 • порядок реорганізації та ліквідації кооперативу та вирішення пов'язаних з цим майнових питань;
 • порядок скликання загальних зборів;
 • умови і порядок повернення паю.

Само собою, статут може містити й інші, пов'язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать законодавству.

Порядок реєстрації обслуговуючих кооперативів

Реєстрація обслуговуючих кооперативів проводиться відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» державними реєстраторами.

Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні подати державному реєстратору (особисто, надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або, в разі подання електронних документів, подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі):

 • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;
 • примірник оригіналу (нотаріально завірену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;
 • оригінал установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник);
 • документ, що засвідчує внесення адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи.

У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом.

Садові товариства як громадські організації

Багато нині діючих садових товариств були зареєстровані у формі громадських об'єднань.І хоча деякі експерти не згодні з такою організаційно-правовою формою для садових товариств, ми в цій статті все ж опишемо порядок її реєстрації.

Отже, як відомо 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України «Про громадські об'єднання».Виходячи з його норм, до садових товариств можна застосувати таку організаційно-правову форму як громадська організація.

Громадська організація є громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.Громадська організація може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу.Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи відноситься до непідприємницьких товариств, основною метою яких не є отримання прибутку.

Кількість засновників громадського об'єднання не може бути менше двох.Назва садового товариства у формі громадської організації буде виглядати так: Громадська організація «Садове товариство «Сонечко».

Освіта громадського об'єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом.

Статут громадського об'єднання повинен містити відомості про:

 • найменуванні громадського об'єднання і за наявності - скорочене найменування;
 • мети (цілі) і напрямки його діяльності;
 • порядок набуття та припинення членства (участі) в громадському об'єднанні, права та обов'язки його членів (учасників);
 • повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, і його заміни (для громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи);
 • періодичності засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, в тому числі шляхом використання засобів зв'язку;
 • порядок звітності керівних органів громадського об'єднання перед його членами (учасниками);
 • порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг;
 • джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання;
 • порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання (у разі їх створення громадським об'єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);
 • порядок внесення змін до статуту;
 • порядок прийняття рішення про саморозпуск або реорганізацію громадського об'єднання, а також по використанню його коштів та іншого майна, що залишилося після саморозпуску, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

Крім зазначених, в статуті громадського об'єднання можуть бути передбачені додаткові положення про створення, діяльність та розпуск або реорганізацію громадського об'єднання, що не суперечать закону.

Порядок реєстрації громадських організацій

Громадське об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи, підлягає реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Реєстрація громадського об'єднання здійснюється безкоштовно органами виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладені повноваження по реєстрації громадських об'єднань, за місцезнаходженням громадського об'єднання.

«Починаючи з 01.01.2013 року органами, уповноваженими здійснювати державну реєстрацію громадських об'єднань, є відповідні районні управління юстиції».- пояснює Юлія Розуменко, адвокат Правової групи «Домініон».

Для реєстрації громадського об'єднання керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, протягом 60 днів з дня утворення громадського об'єднання подає (надсилає поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об'єднання заяву за формою , затвердженої Міністерством юстиції України, до якої додаються:

 • примірник протоколу установчих зборів;
 • статут (у двох примірниках);
 • відомості про органи громадського об'єднання із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв'язку, а також відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій;
 • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Громадське об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, повідомляє про своє утворення уповноважений орган з питань реєстрації протягом 60 днів з дня його утворення.

Для повідомлення про створення громадського об'єднання його засновники або особа (особи), уповноважена представляти громадське об'єднання, подає (надсилає поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об'єднання заяву за формою, затвердженою Міністерством юстиції України, до якої додаються:

 • примірник оригіналу або нотаріально завірена копія протоколу установчих зборів;
 • відомості про засновників громадського об'єднання із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати народження, адреси місця проживання;
 • відомості про особу (осіб), уповноважених представляти громадське об'єднання, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати народження, контактного номера телефону та інших засобів зв'язку.

Заява підписується засновниками громадського об'єднання або особою, уповноваженою представляти громадське об'єднання, а справжність їх підписів засвідчується нотаріально.

«Реєстрація громадського об'єднання або повідомлення про утворення здійснюється протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів.У разі неподання документів для реєстрації громадського об'єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об'єднання не вважається утвореним. »- зазначає адвокат Юлія Розуменко.

Думки адвокатів

Садові товариства не повинні реєструватися в формі громадських організацій

Андрій Осипов, адвокат, АТ «Присяжний повірений»:

Метою кооперації є задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативних організацій на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю.У той час як метою громадського об'єднанняє здійснення і захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.

Незважаючи на зовнішню схожість цілей, і завдань кооперативу з громадською організацією, все-таки в кооперативі присутні витрати і доходи, тобто, присутня мета у вигляді отримання прибутку.А в громадській організації, згідно зі ст.3 ЗУ «Про громадські організації», передбачено відсутність майнового інтересу.Члени (учасники) громадського об'єднання не мають права на частку майна громадського об'єднання та не відповідають за його зобов'язаннями.Доходи або майно (активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

У зв'язку з цією важливою обставиною, вважаю, що кооперативи не повинні реєструватися під виглядом громадських організацій.Хоча можливість такої реєстрації залишається, в силу несумлінності окремих чиновників.Економічний інтерес, передбачений законом в цілях громадської організації, при реєстрації можна тлумачити широко, і за допомогою підміни понять цілком можливо завуалювати, отримання доходів у вигляді економічного інтересу.

Садове товариство згідно з чинним законодавством України може створюватися в двох організаційно-правових формах: як кооператив і як громадська організація

Юлія Розуменко, адвокат, Правова група «Домініон»:

Слід зазначити, що на сьогоднішній день відсутній чіткий правовий механізм, який би регулював діяльність садівничих (садових) товариств, як «окремої одиниці» господарювання.19 січня 2010 в Верховній Раді України був зареєстрований проект Закону України «Про садові товариства», який вніс народний депутат України Самойленко Ю. П. Однак, згідно з Постановою ВРУ від 5 квітня 2011 року № 3182-VI проект Закону був повернутий на доопрацювання.

Через обмежену кількість інформації часто виникають питання на кшталт: «До якої організаційно-правовій формі віднести садівницькі товариства?Як реєструвати такі товариства?"

Проаналізувавши ряд нормативних актів і роз'яснень компетентних органів можна зробити наступні висновки:

Садівниче товариство - юридична особа, є добровільним об'єднанням громадян-власників садівничих ділянок.

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва в своїх листах, зокрема № 6978 від 11 жовтня 2004 року і № №1339 від 21 лютого 2006 року, надавав роз'яснення щодо реєстрації садівницького (садового) товариства.

Із зазначених листів видно, що садівничі товариства відносяться до обслуговуючих кооперативів.

Згідно ст.2 Закону України «Про кооперацію» обслуговуючий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та / або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою здійснення ними господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу.

Крім цього, згідно з нормами ч. 2 ст. 6 Закону України «Про кооперацію» за напрямками діяльності кооперативи можуть бути сільськогосподарськими, житлово-будівельними, садово-городніми, гаражними, торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, медичними тощо ..

Листом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 21.10.2009 р N 12819 також роз'яснено, що садівничі товариства можуть створюватися як об'єднання громадян. Оскільки Закон України «Про об'єднання громадян» втратив чинність у зв'язку з введенням в дію з 01.01.2013 року Закону України «Про громадські об'єднання», то на сьогоднішній день для реєстрації садівничого товариства можна застосовувати таку організаційно-правову форму як громадська організація.

Згідно ч. 3 ст.1 Закону України «Про громадські об'єднання» громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Нормами цієї ж статті закріплено, що громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та / або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.

Від обраної організаційно-правової форми для садового товариства буде залежати порядок його державної реєстрації, а також подальший порядок здійснення ним своєї діяльності.

Пошук юридичних послуг з операцій з нерухомістю

Послуга

Кількість пропозицій

Середня ціна, грн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики