про твої права

Вступив в силу Закон про освіту

28 вересня 2017 року набула чинності велика частина положень прийнятого на початку вересня Закону України Про освіту. Ще частина положень цього Закону діє з 1 січня 2018 або з 1 січня 2019 року. Prostopravo нагадає про основні нововведення в сфері освіти.


Короткий зміст і посилання по темі

 1. Мова навчання
 2. Зарплати вчителям
 3. Законодавство про освіту дітей з особливими потребами
 4. Професійно-технічна освіта
 5. Шкільна освіта
 6. Позашкільна освіта
 7. Дошкільна освіта
 8. Кредити на карту на навчання в містах України
 9. Кредитні картки для дітей

Мова навчання

Найбільш дискусійними залишаються норми про мову освіти.Так, згідно зі ст.7 нового Закону «Про освіту» мовою освітнього процесу в навчальних закладах буде державна мова.

Держава гарантує кожному громадянину України право на отримання формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), професійної  перед вищим і вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних навчальних закладах.

Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних навчальних закладах для здобуття дошкільної та початкової освіти, нарівні з державною мовою, мовою відповідної національної меншини.

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних навчальних закладах для здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, нарівні з державною мовою, мовою відповідного корінного народу.

Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідної національної меншини або корінного народу України поряд з державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою.

Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України гарантується право на вивчення мови відповідних корінного народу або національної меншини в комунальних закладах загальної середньої освіти або через національні культурні товариства.

На сьогоднішній день в українському законодавстві відсутнє визначення «корінних народів».Відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці 1989 року, до корінних відносяться народи, що ведуть племінний спосіб життя в незалежних країнах, соціальні, культурні та економічні умови якихвідрізняють їх від інших груп національної спільноти і стан яких регулюється повністю або частково їх власними звичаями або традиціями, або спеціальним законодавством;також народи в незалежних країнах, які розглядаються як корінні з огляду на те, що вони є нащадками тих, хто населяв країну або географічну область, частиною якої є дана країна, в період її завоювання або колонізації або в період встановлення існуючих державних кордонів, і які, незалежно від їх правового положення, зберігають деякі або всі свої соціальні, економічні, культурні та політичні інститути.При цьому вказівка ​​самих народів на їх приналежність до числа корінних або таких що ведуть племінний спосіб життя розглядається як основоположний критерій для визначення груп, на які поширюються положення Конвенції.

Зарплати вчителям

Не менш обговорюваними стали зміни окладів педагогам.Так, Законом встановлено, що посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат.Посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії підвищується не менше ніж на 10 відсотків.

У свою чергу, найменший посадовий оклад науково-педагогічного працівника встановлюється на 25 відсотків вище посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії, а кожен наступний посадовий оклад науково-педагогічного працівника також підвищується не менше ніж на 10 відсотків від попереднього.

Крім того, науково-педагогічним, науковим і педагогічним працівникам навчальних закладів встановлюються доплати за наукові ступені і вчені звання відповідно до закону.

Педагогічним і науково-педагогічним працівникам встановлюються щомісячні надбавки за вислугу років в розмірах: понад три роки - 10 відсотків;понад 10 років - 20 відсотків;понад 20 років - 30 відсотків посадового окладу.

Відповідно до Перехідних положень Закону до 2023 року підвищення буде поетапним, з щорічним збільшенням посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб пропорційно розміру збільшення доходів Державного бюджету України у порівнянні з попереднім роком.

Серед інших нововведень:

 1. Територіальна доступність загальної середньої освіти: введення освітніх округів і опорних шкіл;
 2. Загальна середня освіта матиме три рівні: початкова освіта тривалістю чотири роки;базова середня освіта тривалістю п'ять років;і профільна середня освіта тривалістю три роки;початок навчання за 12-річною системою - з 1 січня 2018 року;
 3. Інклюзивне навчання (діти з особливими освітніми потребами будуть навчатися разом з іншими);
 4. Навчальні заклади отримають фінансову, академічну і організаційну автономію;
 5. На законодавчому рівні закріплено поняття «академічної доброчесності» - сукупність етичних принципів і визначених законом правил, якими повинні керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання і проведення наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання і / або наукових (творчих) досягнень;
 6. Створюється Єдина державна електронна база освіти;
 7. Гарантується безоплатне забезпечення електронними підручниками всіх шукачів повної загальної середньої освіти;
 8. Фінансування системи освіти закладено на рівні не менше 7% ВВП.

Законодавство про освіту дітей з особливими потребами

13 жовтня 2018 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг".Законом внесено зміни до Законів України "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту".

Інклюзивне навчання - система освітніх послуг, гарантованих державою, заснованих на принципах недискримінації, врахування різноманіття людини, ефективного залучення і включення в освітній процес всіх його учасників.

Професійно-технічна освіта

Інклюзивне професіне (професійно-технічне) навчання - система освітніх послуг для отримання професії або професійних навичок особами з особливими освітніми потребами, гарантованими державою.

Прийом до установ професійної (професійно-технічної) освіти осіб з особливими освітніми потребами, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), в разі здачі вступних іспитів здійснюється поза конкурсом.

Особі з особливими освітніми потребами, що оволоділа курсом професійно-технічного навчання в закладі професійної (професійно-технічної) освіти першого атестаційного рівня й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.

Будівлі, споруди та приміщення закладів професійної (професійно-технічної) освіти повинні відповідати вимогам доступності відповідно до державних будівельних норм і стандартів, в тому числі для осіб з особливими освітніми потребами.

На підставі письмового звернення особи з особливими освітніми потребами, її батьків або законних представників в обов'язковому порядку утворюються інклюзивні групи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Виконання вимог стандартів у сфері професійної освіти особами з особливими освітніми потребами забезпечується з урахуванням їх індивідуальних психічних, інтелектуальних, фізичних, сенсорних можливостей і в тій формі, яка для кожної людини є найбільш оптимальною.

Для осіб з особливими освітніми потребами зміст і обсяг навчально-виробничого процесу, термін навчання визначаються робочими навчальними планами і робочими освітніми програмами установи професійної (професійно-технічної) освіти, при необхідності можуть бути адаптовані для отримання знань, умінь і навичок відповідно до індивідуальних навчальних планів згідно з індивідуальною програмою розвитку.

Особи з особливими освітніми потребами, які потребують підвезення до навчального закладу і у зворотному напрямку, забезпечуються таким підвезенням за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі із забезпеченням доступності відповідного транспорту для осіб з вадами зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення.

Шкільна освіта

Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, особливостей інтелектуального, соціального та фізичного розвитку, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, стану здоров'я, особливих освітніх потреб, місця проживання, складних життєвих умов, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

Дітям з особливими освітніми потребами забезпечується право на навчання за допомогою найбільш прийнятних для таких осіб методів і способів спілкування, зокрема, навчання жестовою мовою і рельєфно-крапковим шрифтом (шрифтом Брайля).

Установи загальної середньої освіти на підставі письмового звернення одного з батьків дитини з особливими освітніми потребами або її законних представників в обов'язковому порядку утворюють інклюзивні та / або спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Тривалість корекційно-розвиваючих занять для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, складає: групове - 35-40 хвилин, індивідуальне - 20-25 хвилин.

Діти з особливими освітніми потребами забезпечуються допоміжними засобами для навчання в навчальних закладах в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Соціальні потреби дітей зі складними вадами розвитку під час їх перебування в навчальному закладі задовольняються асистентом дитини - соціальним працівником, батьками або особою, уповноваженою ними.

За роботу в інклюзивних класах вчителям буде встановлена ​​доплата в розмірі 20% тарифної ставки.

Батьки дитини з особливими потребами мають право здійснювати індивідуальний супровід такої дитини під час перебування в закладі загальної середньої освіти.

Документ про повну загальну середню освіту для дітей з порушенням зору виготовляється з урахуванням забезпечення доступності відтвореної на ньому інформації (з використанням шрифту Брайля) за рахунок коштів державного бюджету.

Позашкільна освіта

Держава створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням їх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення і усунення чинників, що перешкоджають реалізації прав і задоволення потреб таких осіб в сфері позашкільної освіти.

Заклади позашкільної освіти при необхідності утворюють інклюзивні та / або спеціальні групи та інші організаційні форми для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Соціальні потреби дітей зі складними вадами розвитку під час їх перебування в установі додаткової освіти задовольняються асистентом дитини - соціальним працівником, одним з батьків або особою, уповноваженою ними.

Педагогічним працівникам установ позашкільної освіти за роботу в інклюзивних групах встановлюється доплата в розмірі 20 відсотків.

Дошкільна освіта

Держава забезпечує доступну і безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти дітям з особливими освітніми потребами з урахуванням особливостей їх інтелектуального, соціального та фізичного розвитку в тій формі, яка для них є найбільш зручною і ефективною.

Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти щодо дітей з особливими освітніми потребами забезпечується з урахуванням їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей і в тій формі, яка для кожної дитини є найбільш оптимальною.

За рекомендаціями інклюзивного ресурсного центру та письмовою заявою батьків або осіб, які їх замінюють, заклад дошкільної освіти забезпечує доступ до освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами.Асистент дитини з особливими освітніми потребами проходить медичний огляд відповідно до вимог законодавства.

У групі дошкільного закладу може бути не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами.

Діти з особливими потребами мають право на першочергове зарахування до дошкільного навчального закладу.

 

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Корисні статті з даної тематики