Заява про застосування спрощеної системи оподаткування

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку. Пропонуємо бланк заяви про перехід, обрання, відмову від спрощеної системи

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. Зробити це можна особисто, поштою, засобами електронного зв’язку.

Номер реєстрації заяви  в контролюючому органі

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  Міністерства фінансів України

 

 

 

16 липня 2019 року N 308

 

Дата реєстрації заяви

в контролюючому органі

 

 

 

 

ЗАЯВА

про застосування спрощеної системи  оподаткування

 

Реєстрація (перехід)

 

Внесення змін

 

Відмова

 

 (потрібне відмітити "Ö")

1. Найменування контролюючого органу, до якого подається заява

 

2. Код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізична особа - підприємець

 

Юридична особа

 

 

3. Найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця

 

4. Податкова адреса (місцезнаходження / місце проживання) суб'єкта господарювання

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштовий індекс                                                   Країна

 
 

 

 

 

 

 

 

Область                                                                                 Район

       
   

 

 
 

 

 
 

 

 

Місто                                                                                    Вулиця

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок               /              Корпус                Офіс/квартира                    Контактний телефон

 

5. Підстави подання заяви

5.1. Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування**

Відповідно до глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі - Кодекс) прошу перевести мене на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з "___" ____________ 20__ року.

5.1.1. Обрана ставка єдиного податку під час переходу на спрощену систему оподаткування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           відсотків до розміру мінімальної заробітної плати*** або ставка у відсотках до доходу             
та група             із реєстрацією ПДВ           , без реєстрації ПДВ                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Зміна ставки та групи****

з групи            на групу            та/або зі ставки            на ставку            %, із реєстрацією ПДВ          ,

 
 

 

 

 

 

без реєстрації ПДВ                

дата (період) зміни з "___" ____________ 20__ року
                                                               (словами)

5.3. Відомості про реєстрацію платника ПДВ

Індивідуальний податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата реєстрації платником ПДВ

"___" ____________ _____ року

 

 

 

Прошу зареєструвати платником ПДВ з першого числа календарного кварталу, в якому буде застосовуватись ставка єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ (реєстраційна заява платника ПДВ додається)

 

 

 

Прошу анулювати реєстрацію платником ПДВ останнім днем звітного періоду, що передує переходу на застосування ставки єдиного податку, що не передбачає сплати ПДВ (без подання заяви про анулювання реєстрації платником ПДВ)

(потрібне відмітити "Ö")


5.4. Внесення змін до реєстру платників єдиного податку*** щодо:                        (потрібне відмітити "Ö")

найменування суб'єкта господарювання (юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця

 

 

           ;

видів господарської діяльності

 

 

           ;

податкової адреси суб'єкта господарювання

 

 

           ;

серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб*)

 

 

           ;

місця провадження господарської діяльності

 

 

           

 

5.5. Відмова від спрощеної системи оподаткування***:

дата (період) відмови від застосування спрощеної системи оподаткування з "__" ___________ 20__ року
                                                                                                                                                                          (словами)

Причини відмови від спрощеної системи оподаткування***:                                  (потрібне відмітити "Ö")

припинення провадження господарської діяльності

 

 

           ;

самостійна відмова у зв'язку з переходом на сплату інших податків та зборів

 

 

           ;

перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу та нездійснення переходу на застосування іншої ставки (для платників єдиного податку першої - другої груп)

 

 

           ;

перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктами 1 - 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Кодексу (для платників першої - третьої груп)

 

 

           ;

недотримання умов, встановлених підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Кодексу (для платників четвертої групи)

 

 

           ;

застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначені в пункті 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Кодексу

 

 

           ;

провадження видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідність вимогам організаційно-правових форм господарювання

 

 

           ;

перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із платником єдиного податку

 

 

           ;

провадження видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку

 

 

           ;

наявність податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів

 

 

           ;

здійснення платником першої і другої груп діяльності, яка не передбачена в пунктах 1, 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Кодексу

 

 

           ;

анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (для платників єдиного податку третьої групи) та нездійснення переходу на застосування ставок, які не передбачають звільнення від ПДВ

 

 

           

_____________________________________________________________________________________

6. Місце провадження господарської діяльності (індекс, адреса)

Код за КОАТУУ

Область, район, населений пункт

Вулиця, номер будинку / офісу / квартири

Індекс

 

 

 

 

 

Код за КОАТУУ заповнюється відповідно до Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 31 жовтня 1997 р. N 659, розміщений на офіційному вебсайті Державної служби статистики України.

 

 

7. Кількість осіб, які одночасно перебувають із фізичною особою - підприємцем у трудових відносинах, або середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи:

8. Обрані види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010

Код згідно з КВЕД

Назва згідно з КВЕД

Код згідно з КВЕД

Назва згідно з КВЕД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Наявність податкового боргу, крім безнадійного податкового боргу, що виник унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин): відсутній , наявний сума _____________ гривень.

10. Обсяг доходу за попередній календарний рік становить (пункт 5 Розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування)**
_____________________________________________________________________________ гривень.
(сума словами)

 

 

11. Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування за попередній календарний рік, додається **

 

Мені відомі вимоги глави 1 розділу XIV Кодексу, граничні терміни сплати єдиного податку та ставки єдиного податку, термін подання звітності, обмеження у застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності й відповідальність платника єдиного податку, а також вимоги чинного законодавства щодо потреби утримання та перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб, що нараховуються і виплачуватимуться найманим працівникам, та потреби подання до контролюючих органів відомостей про виплачені доходи.

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.

** Для суб'єктів господарювання, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

*** З урахуванням пунктів 293.6, 293.7 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу.

**** Для суб'єктів господарювання, які в установленому порядку зареєстровані платником єдиного податку.

 

 

Суб'єкт господарювання
(уповноважена особа)


______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)


____________
(підпис)


____________
(дата)

 

Інші документи даної рубрики

Назва

Довідка ОК-5: форма, зразок довідки з Пенсійного фонду, як отримати

Довідка ОК-5 — це сформовані індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб. Довідка формується за будь-який період, починаючи з 2000 року, та містить, зокрема, дані щодо суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків. Така довідка надається територіальними органами Пенсійного фонду України в паперовій та в електронній формі. Довідку ОК-5 можливо також згенерувати на Порталі Дія.

Рубрика: Для бухгалтера

Довідка про відсутність заборгованості (зразок)

Довідка ДФС містить інформацію щодо відсутності заборгованості за податковими та іншими платежами до бюджету. Пропонуємо зразок довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів до бюджету.

Рубрика: Для бухгалтера

Фіскальний чек

Фіскальний чек - документ встановленої форми, створений у паперовій та/або електронній формі (електронний фіскальний чек) реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій.

Рубрика: Для бухгалтера

Передавальний акт

Передавальний акт складається в разі реорганізації підприємства і затверджується власником та правонаступником.

Рубрика: Для бухгалтера

Заява на податкову соціальну пільгу

Заяву про застосування податкової соціальної пільги подає працівник працедавцю, зазначивши підставу застосування такої пільги

Рубрика: Для бухгалтера

Довідка ОК-7

Довідка ОК-7 формується за період з 2011 року і містить відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок та страховий стаж. Зазначена довідка видається територіальними органами Пенсійного фонду України в паперовій та в електронній формі, яка дає змогу перевірити страховий стаж працівника, за яким визначають, яким буде відсоток нарахування сум. Як правило,використовується задля визначення страхового стажу для розрахунку сум лікарняних або нарахування допомоги по безробіттю та інше. Довідку ОК-7 можливо також згенерувати на Порталі Дія.

Рубрика: Для бухгалтера

Товарний чек (бланк)

Товарний чек – розрахунковий документ, що використовується суб’єктами господарювання, які не зобов’язані застосовувати РРО. Законодавчо затвердженої форми товарного чека немає, проте він повинен містить певні обов’язкові реквізити. Далі наводимо шаблон бланка товарного чека на товари, послуги для ФОП та інших підприємств

Рубрика: Для бухгалтера

«Нульова» декларація про доходи + зразок

«Нульове» (одноразове) декларування проводиться з вересня 2021 року по березень 2022 року в рамках програми «податкової амністії». Пропонуємо зразок нульової податкової декларації про майновий стан і доходи.

Рубрика: Для бухгалтера

Лікарняний лист (листок непрацездатності), бланк + зразок заповнення

1 травня 2021 року діє електронний лікарняний. Паралельно з ним, певний час діятиме і паперова форма. Згодом залишиться тільки електронна. Лікар вносить лікарняний у базу в системі EHealth, підписує електронним підписом. Бухгалтер отримуватиме доступ до лікарняних у базі й подаватиме в електронній формі заяву-розрахунок лікарняних до ФСС. Пропонуємо ознайомитись, як виглядає лікарняний лист і як його потрібно заповнювати.

Рубрика: Для бухгалтера

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах