Інвентаризація

Інвентаризація на підприємстві незалежно від форми власності проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. Під час інвентаризації активів і зобов’язань перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання і оцінка.

Проведення інвентаризації забезпечується власником (власниками) або уповноваженим органом (посадовою особою), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів , який створює необхідні умови для її проведення, визначає об’єкти, періодичність та строки проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов’язковим.

Проведення інвентаризації є обов’язковим:

 • перед складанням річної фінансової звітності;
 • у разі передачі майна державного підприємства або бюджетної установи в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворення державного підприємства, передачі державного підприємства (його структурних підрозділів) або бюджетної установи до сфери управління іншого органу управління (на дату передачі), крім передачі в межах одного органу управління;
 • у разі зміни матеріально відповідальних осіб;
 • у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день встановлення таких фактів) в обсязі, визначеному керівником підприємства;
 • за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації.
 • у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після закінчення явищ) в обсязі, визначеному керівником підприємства;
 • у разі припинення підприємства;
 • у разі переходу на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами (на дату такого переходу);
 • в інших випадках, передбачених законодавством.

Обов’язкових форм документів для проведенн інвентаризації не існує. Типові форми для інвентаризації затверджені тільки для бюджетних установ. В той же час, суб’єкт господарювання будь-якої форми власності може ними скористатися.

Нижче наводимо форми для інвентаризації для бюджетних установ, затверджені Наказом Мінфіну №572:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

                                                                         17.06.2015  № 572

 

 

 

_________________________________________________________________

                                                               (установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС
необоротних активів

(основні засоби, нематеріальні активи1, інші необоротні матеріальні активи, капітальні інвестиції)

«____»________________ 20___р.

                  (дата складання)

 

 

На підставі розпорядчого документа від «___»________________20____ р.  №_______  виконано зняття фактичних залишків основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, капітальних інвестицій (необхідне підкреслити), які обліковуються на субрахунку(ах) ___________________________________ та зберігаються _________________________________________________________

                                                                                (номер та назва)                                                                                                            (місцезнаходження2)

 • станом на «___»__________________20____ р.

Розписка

До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на необоротні активи здано в бухгалтерську службу і всі необоротні активи, що надійшли на мою відповідальність, оприбутковано, а ті, що вибули, списано.

 

Матеріально відповідальна особа:

 

 

 

 

 

(посада)

 

(підпис)

 

               (ініціали, прізвище)

 

 

 

 

Інвентаризація: розпочата «___»_________________20____ р.,

 

                            закінчена «___»_________________20____ р.

_______________________________________

Для оформлення інвентаризації об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів застосовується типова форма № НА-4 «Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів», затверджена наказом Міністерства фінансів України від 22 листопада 2004 року № 732, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2004 року за № 1580/10179

2 Склад (комора), його (її) фактичне місцезнаходження. 

 

При інвентаризації встановлено таке:

 

з/п

Найменування,

стисла характеристика та призначення

об’єкта

Рік

випуску (будівництва)

чи дата придбання

(введення в експлуатацію) та виготовлювач

Номер

Один. вимір.

Фактична наявність

Відмітка

про

вибуття

За даними

бухгалтерського обліку3

Інші відомості

 

інвентарний/

номенклатурний

заводський

паспорта

 

кількість

первісна (переоцінена)вартість

кількість

первісна (переоцінена) вартість

сума зносу

(накопиченої амортизації)

балансова вартість

строк корисного використання

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Разом за описом: а) кількість порядкових номерів _______________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                (прописом)

                                     б) загальна кількість одиниць (фактично)_______________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                   (прописом)

                                     в) вартість фактична  _________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                (прописом)

                                   г) загальна кількість одиниць  за даними бухгалтерського обліку ____________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                             (прописом)

                                    ґ) вартість за даними бухгалтерського обліку _____________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                              (прописом)

Голова комісії _____________________________________________         ___________________________         _________________________________________________

                                                                                         (посада)                                                                                                        (підпис)                                                                                                     (ініціали, прізвище)

Члени комісії: ______________________________________        ___________________________        _________________________________________________

                                                                                         (посада)                                                                                                        (підпис)                                                                                                    (ініціали, прізвище)   
                                                       

                              _____________________________________________          ___________________________        _________________________________________________

                                                                                         (посада)                                                                                                        (підпис)                                                                                                     (ініціали, прізвище)

                              _____________________________________________          ___________________________        ________________________________________________

                                                                                         (посада)                                                                                                        (підпис)                                                                                                      (ініціали, прізвище)     
                       

Усі цінності, пронумеровані в цьому інвентаризаційному описі з №_____ до  №_____, перевірено комісією в натурі в моїй присутності та внесено в опис. У зв’язку з цим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна особа:

 «___»_____________________20____ р.       ______________________________             ________________________________  _____________________________________    
                                                                                                                           (посада)                                                                                           (підпис)                                                                      (ініціали, прізвище)

Інформацію за даними бухгалтерського обліку вніс: ______________________         _________________________  ______________________________________      
                                                                                                                                                           (посада)                                                          (підпис)                                                                     (ініціали, прізвище)

Вказані в цьому описі дані перевірив:

«___»_____________________20____ р.    ____________________________   ____________________________________   __________________________________________

                                                                                                                      (посада)                                                                               (підпис)                                                                                     (ініціали, прізвище)

 

______________________________________

3 Графи 11-15 заповнюються бухгалтерською службою.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

                                                                           17.06.2015  № 572

 

 

                                                                                                                                 

___________________________________________ ____

                                            (установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС

запасів

 

«____»________________ 20___р.

(дата складання)

 

На підставі розпорядчого документа від «___»________________20____ р.  №_______  виконано зняття фактичних залишків запасів, які обліковуються на субрахунку(ах) ______________________________ та зберігаються _____________________________________________________________

                                                                             (номер та назва)                                                                                                                                     (місцезнаходження1)

 • станом на «___»__________________20____ р.

Розписка

 

            До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на матеріальні цінності здано в бухгалтерську службу і всі матеріальні цінності, що надійшли на мою відповідальність, оприбутковано, а ті, що вибули, списано.

 

Матеріально відповідальна особа:

 

 

 

 

 

(посада)

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

Інвентаризація: розпочата «___»________________20____ р.,

                            

                            закінчена «___»_________________20____ р.

 

 

__________________________________

   1 Склад (комора), його (її) фактичне місцезнаходження.

При інвентаризації встановлено таке:

з/п

Рахунок,

субрахунок

Матеріальні цінності

Одиниця виміру

Фактична наявність

За даними

бухгалтерського обліку2

Інші відомості

найменування, вид, сорт, група

номенклатурний номер                  (за наявності)

кількість

вартість

сума

кількість

вартість

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Разом за описом: а) кількість порядкових номерів _______________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                (прописом)

                                     б) загальна кількість одиниць (фактично) ________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                   (прописом)

                                     в) вартість фактична  _________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                (прописом)

                                    г) загальна кількість одиниць  за даними бухгалтерського обліку ____________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                            (прописом)

                                     ґ) вартість за даними бухгалтерського обліку _____________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                              (прописом)

Голова комісії_________________________________               ____________________               _________________________________________

                                                                                    (посада)                                                                                                   (підпис)                                                                                                             (ініціали, прізвище)

Члени комісії:_________________________________               ____________________               _________________________________________

                                                                                    (посада)                                                                                                 (підпис)                                                                                                               (ініціали, прізвище)

                                        __________________________________________________                       ______________________________                      _____________________________________________________________

                                                                                    (посада)                                                                                                  (підпис)                                                                                                               (ініціали, прізвище)
 

            Усі цінності, пойменовані в цьому інвентаризаційному описі з №_____ до №_____, перевірено комісією в натурі в моїй присутності та внесено в опис. У зв’язку з цим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна особа:

«___»_____________________20____ р.       ______________________________             ________________________________  _____________________________________ 
                                                                                                                           (посада)                                                                                           (підпис)                                                                  (ініціали, прізвище)

Інформацію за даними бухгалтерського обліку вніс  _________________________   _____________________________  ____________________________________
                                                                                                                                                                (посада)                                                                             (підпис)                                                      (ініціали, прізвище)

Вказані в цьому описі дані перевірив:

«___»__________________20____ р._______________________________         _______________________         ___________________________________

                                                                                                    (посада)                                                                                           (підпис)                                                                                            (ініціали, прізвище)

________________

2  Графи 9–11 заповнюються бухгалтерською службою.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                     Наказ Міністерства фінансів України

                                                                                                       17.06.2015  № 572

_______________________________________________ 

                                                       (установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС

матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання

«____»________________ 20___р.

(дата складання)

 

На підставі розпорядчого документа від «___»____________20____ р. №____ проведено зняття фактичних залишків матеріальних цінностей, які знаходяться на відповідальному зберіганні станом на «___»________________20____ р.

 

Розписка

   До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на матеріальні цінності здано в бухгалтерську службу і всі матеріальні цінності, що надійшли на мою відповідальність, оприбутковано, а ті, що вибули, списано.

Матеріально відповідальна особа:

 

 

 

 

 

 

(посада)

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

Інвентаризація: розпочата «___»____________20____ р.,

                            закінчена «___»____________20____ р.

 

При інвентаризації встановлено таке:

 

з/п

Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні

Позабалансовий рахунок

Інвентарний/ номенклатурний

номер

(за наявності)

Одиниця

виміру

Фактична наявність

За даними

бухгалтерського обліку1

Дата

приймання  цінностей на зберігання

Місце

зберігання2

найменування постачальника

ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

кількість

вартість

кількість

вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за описом: а) кількість порядкових номерів _______________________________________

                                                                                                                                                                                                        (прописом)

 

                                   б) загальна кількість одиниць (фактично) _______________________________

                                                                                                                                                      (прописом)

 

                                   в) вартість фактична _________________________________________________

                                                                                                                                                                                                        (прописом)

 

                                  г) загальна кількість одиниць за даними бухгалтерського обліку ____________

                                                                                                                                                          (прописом)

 

                    ґ) вартість за даними бухгалтерського обліку ____________________________

                                                                                                                                                                                           (прописом)

 

 

 

Голова комісії  _________________   _____________________   _____________________________

                                                                   (посада)                                 (підпис)                                                      (ініціали, прізвище)

 

Члени комісії:  _____________________   ______________________   ________________________

                                                                  (посада)                                   (підпис)                                                  (ініціали, прізвище)                

   

                          _________________   ___________________   ________________________

                                                                  (посада)                                    (підпис)                                                    (ініціали, прізвище)

 

Усі цінності, пойменовані в цьому інвентаризаційному описі з №_____ до №_____, перелічено комісією в натурі за моєї присутності та внесено в опис. У зв’язку з цим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

 

 

Матеріально відповідальна особа: «__»_______20___р.  ____________   ________________

                                                                                                                                                         (підпис)                        (ініціали, прізвище)

 

Інформацію за даними бухгалтерського обліку вніс: __________  ______________ _______________           

                                                                                                                                                    (посада)          (підпис)               (ініціали, прізвище)            

 

Вказані в даному описі дані та підрахунки перевірив:

 

_____________________  ______________  _______________ «___»____________20____ р.

                            (посада)                                       (підпис)                                        (П.І.Б.)

 

 

___________________________

1 Графи 9–10  заповнюються бухгалтерською службою.

2 Склад (комора), його (її) фактичне місцезнаходження.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         Наказ Міністерства фінансів України

  17.06.2015  № 572

 

_________________________________________

                                (установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № ____

про результати інвентаризації грошових коштів1

«____»________________ 20___р.

(дата складання)

 

На підставі розпорядчого документа від «___»_________20___ р.  №_______  проведено інвентаризацію грошових коштів, які обліковуються на субрахунку(ах) ______________________________________________ станом на       

(номер та назва)

«___»______________20___ р.

 

Під час інвентаризації встановлено такий обсяг грошових коштів:

№ з/п

Субрахунок

Найменування органу Казначейства, банку, у якому відкрито рахунок

Номер рахунку

Код або назва валюти

Фактична наявність, згідно з випискою(ами)

За даними бухгалтерського обліку2

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

Разом за актом:

           а) кількість порядкових номерів:  _____________________________________________________

                                                                                                            (прописом)

           б) загальна сума (фактично) згідно з випискою(ами): ____________________________________
                                                                                                                                                                                               (прописом)

           в)  загальна сума за даними бухгалтерського обліку:  ___________________________________

                                                                                                                             (прописом)

Голова комісії

____________________ _______________________          _______________________

                         (посада)                                                                 (підпис)                                                              (ініціали, прізвище)

 

Члени комісії:

____________________ _______________________          _______________________

                         (посада)                                                                 (підпис)                                                              (ініціали, прізвище)

____________________ _______________________          _______________________

                         (посада)                                                                 (підпис)                                                              (ініціали, прізвище)

____________________ _______________________          _______________________

                         (посада)                                                                 (підпис)                                                              (ініціали, прізвище)

____________________ _______________________          _______________________

                         (посада)                                                                 (підпис)                                                              (ініціали, прізвище)

з/п

Субрахунок

Найменування органу Казначейства, банку, у якому відкрито рахунок

Номер рахунку

Код або назва валюти

Лишки

Нестачі

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

Інформацію за даними бухгалтерського обліку вніс:

_________________________________  _________________________  ____________________________________  
                              (посада)                                                                          (підпис)                                                       (ініціали, прізвище)            

 

Вказані в цьому описі дані та підрахунки перевірив:

_______________________________    _________________________   ____________________________

                             (посада)                                                                          (підпис)                                                    (ініціали, прізвище)

 

«___»_______________20____ р.                                                                                                                                                                                                                        

Пояснення щодо причин лишків чи нестачі: _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________   ______________________________________________

                           (підпис )                                                                                                                    (ініціали, прізвище)

 

«___»_______________20____ р.

 

____________________

1 Для інвентаризації наявності готівки застосовується Акт про результати інвентаризації наявних коштів, форма якого наведена у додатку 7 до Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 40/10320;

2 Графа 3 заповнюється бухгалтерською службою.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

                                                                                                                                                     17.06.2015  № 572

 

______________________________________________________________                                                                                  

                                                            (установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № __________

інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності

 «____»________________ 20___р.

 • (дата складання)
 • На підставі розпорядчого документа від «___»_______________20____ р. №____ проведено інвентаризацію грошових документів, бланків суворої звітності станом на «___»________________20____ р.

Розписка

До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на грошові документи, бланки суворої звітності здано в бухгалтерську службу і всі грошові документи, бланки суворої звітності, що надійшли на мою відповідальність, оприбутковано, а ті, що вибули, списано.

Матеріально відповідальна особа: _________________________   ____________________________  _________________________________________

                                                                                   (посада)                                                        (підпис)                                                                               (ініціали, прізвище)

Інвентаризація:   розпочата «___»________________20____ р.,

                                 закінчена «___»________________20____ р.

При інвентаризації грошових документів, бланків документів суворої звітності встановлено таке:

з/п

Найменування грошових документів, бланків документів суворої звітності

Фактична наявність

За даними бухгалтерського обліку1

номер

і серія

номінальна

вартість

кількість

номер

і серія

номінальна вартість

кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

Разом

Х

 

 

Х

 

 

 

Разом за актом: а) кількість порядкових номерів _____________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                (прописом)

                               б) загальна кількість одиниць (фактично)  _____________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                     (прописом)

                               в) загальна сума номінальної  вартості (фактично) ______________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                (прописом)

                           г) загальна кількість одиниць за даними бухгалтерського обліку __________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                              (прописом)

                               ґ) загальна сума номінальної вартості за даними бухгалтерського обліку ___________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (прописом)

 

Усі цінності, пойменовані в цьому Акті з №______ до №_______, перевірено комісією в натурі в моїй присутності та внесено в опис. У зв’язку з цим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Цінності, перераховані в акті, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна особа: ________________________________________       ______________________________________________________

«___»_______________20____ р.                                                    (підпис )                                                                                                                                (ініціали, прізвище)

 

Голова комісії    ___________________________  __________________________________     _____________________________________________________

                             (посада)                                                                                    (підпис)                                                                                                                      (ініціали, прізвище)
/

Члени  комісії:  ___________________________   __________________________________      _____________________________________________________

                             (посада)                                                                                     (підпис)                                                                                                                         (ініціали, прізвище)

                           ___________________________   __________________________________         ____________________________________________________

                             (посада)                                                                                     (підпис)                                                                                                                         (ініціали, прізвище)

                           ___________________________   __________________________________         ____________________________________________________

                             (посада)                                                                                     (підпис)                                                                                                                         (ініціали, прізвище)

 

Результати  інвентаризації:

з/п

Найменування грошових документів, бланків документів суворої звітності

Лишки

Нестачі

1

2

3

4

1

 

 

 

......

 

 

 

......

 

 

 

Разом

 

 

Інформацію за даними бухгалтерського обліку вніс:   ____________________________  _________________________  ____________________________________  
                                                                                                                                                                               (посада)                                                        (підпис)                                                       (ініціали, прізвище)            

Вказані в цьому описі дані та підрахунки перевірив:   __________________________    _________________________   ____________________________

«___»_______________20____ р.                                                                                                                              (посада)                                                                        (підпис)                                     (ініціали, прізвище)         

Пояснення щодо причин лишків чи нестачі:  __________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

  Матеріально відповідальна особа: _______________________________________   ___________________________________________________________

«___»_______________20____ р.                                                        (підпис )                                                                                                                               (ініціали, прізвище)

 

 

___________________________________________________________________________________________

1 Графи 7-9 заповнюються бухгалтерською службою.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

                                                                      17.06.2015  № 572

 

______________________________________________________                                                    

                                     (установа)

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                                              ________________________________

                                                                                                             (керівник установи або уповноважена особа)

                                                                                                                                                                           

                                                                      ________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (підпис, ініціали, прізвище)

 

                                                                                                                                                          «_____»____________________________    20____ р.

ПРОТОКОЛ

інвентаризаційної комісії

 «___»__________________20____ р., ____________________________________________________

                                                                                         (дата складання)                                                                                                                 (місце складання)

 

На   підставі   розпорядчого   документа   від   «____»________________20____р. №____   інвентаризація  проводилася   станом на                                                                                                                                  (дата)

«____»___________________20___року комісією у складі:

                                                  (дата)

Голова_________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

 

Члени комісії:___________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

За даними інвентаризації встановлено в наявності:

балансова вартість необоротних активів

 

загальною кількістю одиниць ______________, на суму (грн)  ____________________________

Запасів

загальною кількістю одиниць ______________, на суму (грн)  ____________________________

готівка у валюті: національній

                              іноземній

грошові кошти

             у валюті: національній

                              іноземній

грошових документів

бланків документів суворої звітності

балансова вартість фінансових інвестицій

на суму (грн)__________________,

на суму (грн)__________________,

 

на суму (грн)__________________,

на суму (грн)__________________,

загальною кількістю одиниць ____,       

на суму (грн)  _________________,

на суму (грн)__________________,

 

дебіторської заборгованості

на загальну суму (грн) __________,

у тому числі, за якою минув строк позовної давності ____,

кредиторської заборгованості

на загальну суму (грн)__________,

у тому числі, за якою минув строк позовної давності ____,

активи в дорозі – найменування активу ________________________________, загальна кількість одиниць __________ на суму ___________.

Пропозиції щодо врегулювання виявлених розбіжностей між фактичною наявністю матеріальних активів та зобов’язань і даними бухгалтерського обліку, які наводяться у звіряльних відомостях та актах інвентаризації:

 з/п

Найменування

цінностей

Матеріально відповідальна особа

Результати згідно зі звіряльними відомостями:

лишки (+), нестачі (-)

Зарахування пересортиці

Списання

в межах норм природного убутку

Списання понаднормових

нестач і втрат

Оприбутку-вання  остаточних лишків

Остаточні нестачі

Причина

лишків, нестач

лишки, зараховані у покриття нестач

нестачі, покриті лишками

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Рішення щодо заборгованості, за якою строк позовної давності минув: _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Рішення щодо готівки, грошових коштів, цінних паперів, грошових документів і бланків документів суворої звітності:

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Голова комісії   ________________________________________       _____________________________      ____________________________

                                                                                                 (посада)                                                                                                          (підпис)                                                                                              (прізвище, ініціали)

 

Члени комісії: ________________________________________         _____________________________        ____________________________

                                                                                                 (посада)                                                                                                          (підпис)                                                                                              (прізвище, ініціали)

 

                          ________________________________________        _____________________________        ____________________________

                                                                                                 (посада)                                                                                                          (підпис)                                                                                              (прізвище, ініціали)

 

                          ________________________________________       _____________________________         ____________________________

                                                                                                  (посада)                                                                                                          (підпис)                                                                                              (прізвище, ініціали)

 

                          ________________________________________       _____________________________         ____________________________

                                                                                                 (посада)                                                                                                          (підпис)                                                                                              (прізвище, ініціали)

 

 

 

Інші документи даної рубрики

Назва

Прибутковий касовий ордер

Форму прибуткового касового ордеру затверджено Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні».

Рубрика: Первинні документи

Акт списання матеріалів

Ви можете завантажити Типову форму №3-2 Акта на списання будівельних матеріалів (фарби), малоцінних та швидкозношуваних предметів:

Рубрика: Первинні документи

Акт введення в експлуатацію

Типову форму введення в експлуатацію основних засобів затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 р. №818.

Рубрика: Первинні документи

Платіжне доручення

Платіжне доручення - це розпорядження власника рахунку (платника) обслуговуючому його банку, оформлене розрахунковим документом, що містить письмове доручення платника банку про перерахування (переведення) з його рахунку певної суми на рахунок одержувача в тому ж або іншому банку.

Рубрика: Первинні документи

Розрахунково-платіжна відомість

Форма № П-6 "Розрахунково-платіжна відомість працівника"

Рубрика: Первинні документи

Товарна накладна: бланк, зразок

Товарна накладна - первинний бухгалтерський документ, що оформлює операції з відпуску і прийому товарно-матеріальних цінностей.

Рубрика: Первинні документи

Інвойс (зразок документа)

Інвойс (англ. Invoice) - в міжнародній комерційній практиці документ, що надається продавцем покупцеві і містить перелік товарів, їх кількість і ціну, по якій вони будуть поставлені покупцеві, формальні особливості товару (колір, вага тощо), умови поставки і відомості про відправника та одержувача. Виписка інвойсу свідчить про те, що (крім випадків, коли поставка здійснюється по передоплаті) у покупця з'являється обов'язок оплати товару відповідно до вказаних умов.

Рубрика: Первинні документи

Штатний розклад

Одним з документів, необхідних для вирішення кадрових питань на підприємстві, є штатний розклад. Штатний розклад - це документ, що встановлює для даного підприємства, установи, організації структуру, штати і посадові оклади працівників.

Рубрика: Первинні документи

Табель обліку використання робочого часу

Форма П-5 затверджена Наказом Держкомстату від 05.12.2008 N 489.

Рубрика: Первинні документи

Акт виконаних робіт (зразок)

Акт виконаних робіт (наданих послуг) є первинним документом і відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» повинен містити такі реквізити:

Рубрика: Первинні документи

Регістри бухгалтерського обліку малих підприємств

Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами затвреджені Наказом Міністерства фінансів №720 від 15.06.2011 і призначені для ведення регістрів бухгалтерського обліку суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які мають право ведення спрощеного обліку доходів і витрат, зокрема відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України та не зареєстровані платниками податку на додану вартість .

Рубрика: Первинні документи

Платіжна вимога-доручення

Платіжна вимога-доручення в Україні - це комбінований розрахунковий документ, який складається з двох частин:

Рубрика: Первинні документи

Акт списання основних засобів

Типову форму Акта списання основних засобів затверджено Наказом Міністерства фінансів від 13.09.2016 № 818.

Рубрика: Первинні документи

Довідка МСЕК (бланк)

Форми первинної облікової документації, що використовується в медико- соціальних експертних комісіях затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я від 30.07.2012 № 577.

Рубрика: Первинні документи

Довідка про доходи

Довідка про доходи є документом, що може подаватися до різних установ і з різною метою. Нижче наведена форма довідки для подання до органу соціального захисту для отримання соціальної допомоги (субсидії), але вона може використовуватись юридичними особами та фізичними особами-підприємцями і в інших випадках.

Рубрика: Первинні документи

Особова картка працівника

На підставі наказу (розпорядження) про прийом на роботу працівник кадрової служби заповнює особисту картку працівника (форма № П-2) і робить відмітку про зарахування на роботу в трудовій книжці. Типова форма № П-2 «Особова картка працівника», затверджена наказом Держкомстату України № 489.

Рубрика: Первинні документи

Меморіальний ордер

Меморіальний ордер - це обліковий документ, який вказує кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку, в які повинна бути записана операція.

Рубрика: Первинні документи

Видаткова накладна

Видаткова накладна — це первинний документ постачальника, який підтверджує факт передачі товарно-матеріальних цінностей від постачальника до покупця.

Рубрика: Первинні документи

Наказ (розпорядження) про прийом на роботу

При оформленні трудових відносин слід дотримуватися такого порядку прийому на роботу:

Рубрика: Первинні документи

Товарно-транспортна накладна

Товарно-транспортна накладна (ТТН) є основним документом на вантаж, що повинен оформлятися при здійсненні вантажних автоперевезень по Україні. Одночасно з цим товарно-транспортна накладна (ТТН) виступає первинним документом бухгалтерського обліку.

Рубрика: Первинні документи

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (авансовий звіт)

Зразок звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається за формою, встановленою Міністерством фінансів, до закінчення п'ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку:

Рубрика: Первинні документи

Рахунок-фактура

Рахунок-фактура - це господарський платіжний документ, на підставі якого проводяться грошові розрахунки покупця з продавцем товарів або виконавця з замовником робіт і послуг. Пропонуємо вашій увазі приклад рахунку-фактури

Рубрика: Первинні документи

Наказ (розпорядження) про надання відпустки

У наказі про надання відпустки за власний рахунок без збереження заробітної плати, на декретну відпустку по догляду за дитиною до 3 років вказують:

Рубрика: Первинні документи

Податкова накладна

На дату виникнення податкових зобов’язань зі сплати податку на додану вартість (ПДВ) платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рубрика: Первинні документи

Касова книга (зразок заповнення)

Касова книга є обов’язковою на підприємстві за умови наявності готівкових операції. РРО не замінює ведення касової книги. Не зобов’язані вести касову книгу фізичні особи- підприємці навіть за наявності готівкових операцій.

Рубрика: Первинні документи

Бланк акта звірки взаєморозрахунків

Акт звірки взаємних розрахунків — це документ, що підтверджує наявність або відсутність у суб'єкта підприємництва заборгованості. Залежно від сальдо розрахунків з контрагентом заборгованість, відображена в акті, може бути як дебіторською, так і кредиторською.

Рубрика: Первинні документи

Довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей

У господарській діяльності підприємства часто використовують довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей. Відповідно до Цивільного Кодексу України довіреність є документом, що підтверджує повноваження особи, якій вона видана. Такі повноваження можуть ґрунтуватися на цивільно-правовому договорі, законі або акті юридичної особи.

Рубрика: Первинні документи

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)

Типова форма затверджена Наказом Держкомстату 05.12.2008 N 489

Рубрика: Первинні документи

Акт прийому передачі матеріальних цінностей (зразок)

Багато господарських операцій припускають, що товарно-матеріальні цінності можуть передаватися без передачі права власності. Такі операції можуть стосуватися процедур ремонту, модернізації, зберігання, переробки давальницької сировини і т.д. Пропонує зразок акту прийому передачі матеріальних цінностей (товару, авто, обладнання, основних засобів) від однієї особи іншій

Рубрика: Первинні документи

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах