Особова картка працівника

На підставі наказу (розпорядження) про прийом на роботу працівник кадрової служби заповнює особисту картку працівника (форма № П-2) і робить відмітку про зарахування на роботу в трудовій книжці. Типова форма № П-2 «Особова картка працівника», затверджена наказом Держкомстату України № 489.

Особова картка працівника заповнюється на працівників всіх категорій, в тому числі на фахівців з вищою і середньою спеціальною освітою і молодих робітників, які закінчили училища, школи професійно-технічної освіти тощо.

Форма № П-2 заповнюється в одному примірнику працівником кадрової служби на підставі опитування працівника та відповідних документів: паспорта, військового квитка, трудової книжки, диплома (свідоцтва, посвідчення) про закінчення навчального закладу та інших документів.

Коди професії, посади і спеціальності вказуються відповідно до Класифікатора професій з урахуванням кодового позначення кваліфікаційного рівня. Усі наступні зміни даних про працівника (освіта, зміна місця проживання та ін.) Регулярно відображаються в особовій картці.

Після заповнення розділу І «Загальні відомості» особа, що оформляється на роботу, підписує особисту картку і проставляє дату заповнення.

Для повноти відомостей про осіб, що підвищують професійну освіту, в особовій картці в розділі ІІ «Професійна освіта на виробництві (за рахунок підприємства-роботодавця)» слід заповнювати всі графи.

У розділі ІІІ «Призначення і переміщення» в першому рядку робиться запис про прийом на роботу. У наступних рядках цього розділу вказуються переведення по службі, зміна посади, розряду, окладу. При здійсненні кожного запису обов'язково повинна заповнюватися графа «Підстава», в якій вказується документ, що підтверджує правомірність здійснення будь-яких змін. Таким документом є наказ (розпорядження) керівника підприємства. З кожним записом про призначення, переміщення працівника ознайомлюють під розпис.

З кожним записом, що вноситься на підставі наказу в трудову книжку (вкладиш) про призначення і переведення, професії і посади, розряди або оклади адміністрація зобов'язана ознайомити власника цієї книжки (вкладиша) під розписку в графі «Підпис працівника» розділу ІІІ «Призначення і переміщення» форми № П-2 (відповідно до п. 2.5 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників).

У розділі IV «Відпустки» наводяться відомості про надані відпустки працівнику: щорічна (основна і додаткова), додаткова в зв'язку з навчанням, творча, соціальна і відпустка без збереження заробітної плати. В даному розділі вказується вид наданої відпустки, за який період часу вона надається, дати початку і закінчення відпустки, а також дата і номер наказу (розпорядження) керівника підприємства про надання відпустки працівнику.

У рядку «Додаткові відомості» наводяться дані, які не були зазначені в інших розділах особової картки, наприклад, про судимості, про наявність урядових нагород і ін. У цьому рядку можна вести облік осіб, які навчаються на вечірніх і заочних відділеннях у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах. У ній же вказується дата вступу до навчального закладу і його закінчення.

Крім того, в рядку «Додаткові відомості» необхідно записувати дані про працюючих інвалідів: на підставі довідки медико-соціальної експертної комісії записується група інвалідності і дата її встановлення (зміни), причина інвалідності, а також висновок лікарсько-консультаційної комісії про умови та характер праці . Особисті картки таких працівників рекомендується зберігати окремо.

У рядку «Дата і причина звільнення (підстава)» вказуються дата звільнення працівника (дата оформлення наказу про звільнення) і причина звільнення, наведена в точній відповідності з формулюваннями КЗпП з посиланням на відповідну статтю, пункт. Наприклад: «Звільнений за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП ».

Особисті картки комплектуються відповідно до штатного розкладу по структурним підрозділам, а всередині структурного підрозділу - за прізвищами працівників в алфавітному порядку.

Нижче Ви можете скопіювати і завантажити форму особової картки працівника:

 

 

Типова форма № П-2

Найменування підприємства (установи, організації)

Код ЄДРПОУ_______________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату та

Міністерства оборони України

 25.12.2009 № 495/656_____________________

 

Дата заповнення

Табельний номер

Індивідуальний ідентифікаційний номер

Стать (чоловіча, жіноча)

Вид роботи (основна, за сумісництвом)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місце для фотокартки

 

 

ОСОБОВА  КАРТКА  ПРАЦІВНИКА

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 1. Прізвище_________________________ Ім’я­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________ По батькові _________________________________
 2. Дата народження "_____"_________________19___р.      3.Громадянство__________________________________________
 3. Освіта (базова загальна середня, повна загальна середня, професійно-технічна, неповна вища, базова вища, повна вища) ______________________________________________________________________________________________________

 

Назва освітнього закладу

Диплом (свідоцтво), серія, номер

Рік закінчення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальність (професія) за дипломом (свідоцтвом)

Кваліфікація за дипломом (свідоцтвом)

Форма навчання

(денна, вечірня, заочна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Післядипломна професійна підготовка:  навчання в       аспірантурі      ад’юнктурі      докторантурі (необхідне відмітити х)

 

Назва освітнього, наукового  закладу

Диплом, номер, дата видачі

Рік закінчення

Науковий ступінь,

учене звання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Останнє місце роботи __________________________________посада (професія)   __________________________________
 2. Стаж роботи  станом на "___"__________________20____р.       Загальний  ______днів ______місяців _________років

                                                що дає право на надбавку за вислугу років   ______  днів _____місяців ________ років

 1. Дата та причина звільнення (скорочення штатів; за власним бажанням, за прогул та інші порушення, невідповідність займаній посаді тощо)  "___" ________________20___р.  ___________________________________________________________
 2. Відомості про отримання пенсії (у разі наявності вказати вид пенсійних виплат згідно з чинним законодавством)

____________________________________________________________________________________________________________

 1. Родинний стан ___________________________________________________________________________________________

 

Ступінь родинного зв’язку (склад сім'ї)

ПІБ

Рік народження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 11. Місце фактичного проживання (область, місто, район, вулиця, № будинку, квартири, номер контактного телефону, поштовий індекс)____________________________________________________________________________________________
 2. 12. Місце проживання за державною реєстрацією  ________________________________________________________________

___________________________________________ Паспорт: серія____ №_____________, ким  виданий ___________________

___________________________________________________________________________, дата видачі _____________________

ІІ. ВІДОМОСТІ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК

Група обліку ______________________________________        Придатність до військової служби  ________________________

Категорія обліку   __________________________________        Назва райвійськкомату за місцем реєстрації ________________ __________________________________________________        ______________________________________________________

Склад   ___________________________________________        Назва райвійськкомату за місцем фактичного проживання ____

Військове звання  __________________________________        ______________________________________________________

Військово-облікова спеціальність №___________________        Перебування на спеціальному обліку______________________

 

ІІІ. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТАНА ВИРОБНИЦТВІ (ЗА РАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА-РОБОТОДАВЦЯ)

Дата

Назва структурного підрозділу

Період навчання

Вид навчання

Форма навчання

Назва документа, що посвідчує професійну освіту, ким виданий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ПРИЗНАЧЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ

Дата

Назва структурного підрозділу (код)

Професія, посада

Розряд (оклад)

Підстава,

наказ №

Підпис працівника

назва

код за КП*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Відповідно до  Класифікатора професій ДК 003-2005, затвердженого наказом Держстандарту України від 26.12.2005 №375, з урахуванням позначки кваліфікаційного  рівня (6 знаків, наприклад, код професії "муляр" – 7122.2).

V. ВІДПУСТКИ

Вид відпустки

За який період

Дата

Підстава,

наказ №

початку відпустки

закінчення відпустки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові відомості  ________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Дата і причина звільнення (підстава) __________________________________________________________________________

 

Працівник кадрової служби  ___________________________     ____________________    _____________________________

                                                                              (посада)                                              (підпис)                                             (ПІБ)

Підпис працівника                ________________________                       "____"  ________________ 20___р.

                                                                                                                                                                           (дата)

Інші документи даної рубрики

Назва

Прибутковий касовий ордер

Форму прибуткового касового ордеру затверджено Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні».

Рубрика: Первинні документи

Акт списання матеріалів

Ви можете завантажити Типову форму №3-2 Акта на списання будівельних матеріалів (фарби), малоцінних та швидкозношуваних предметів:

Рубрика: Первинні документи

Акт введення в експлуатацію

Типову форму введення в експлуатацію основних засобів затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 р. №818.

Рубрика: Первинні документи

Платіжне доручення

Платіжне доручення - це розпорядження власника рахунку (платника) обслуговуючому його банку, оформлене розрахунковим документом, що містить письмове доручення платника банку про перерахування (переведення) з його рахунку певної суми на рахунок одержувача в тому ж або іншому банку.

Рубрика: Первинні документи

Розрахунково-платіжна відомість

Форма № П-6 "Розрахунково-платіжна відомість працівника"

Рубрика: Первинні документи

Товарна накладна: бланк, зразок

Товарна накладна - первинний бухгалтерський документ, що оформлює операції з відпуску і прийому товарно-матеріальних цінностей.

Рубрика: Первинні документи

Інвойс (зразок документа)

Інвойс (англ. Invoice) - в міжнародній комерційній практиці документ, що надається продавцем покупцеві і містить перелік товарів, їх кількість і ціну, по якій вони будуть поставлені покупцеві, формальні особливості товару (колір, вага тощо), умови поставки і відомості про відправника та одержувача. Виписка інвойсу свідчить про те, що (крім випадків, коли поставка здійснюється по передоплаті) у покупця з'являється обов'язок оплати товару відповідно до вказаних умов.

Рубрика: Первинні документи

Штатний розклад

Одним з документів, необхідних для вирішення кадрових питань на підприємстві, є штатний розклад. Штатний розклад - це документ, що встановлює для даного підприємства, установи, організації структуру, штати і посадові оклади працівників.

Рубрика: Первинні документи

Табель обліку використання робочого часу

Форма П-5 затверджена Наказом Держкомстату від 05.12.2008 N 489.

Рубрика: Первинні документи

Акт виконаних робіт (зразок)

Акт виконаних робіт (наданих послуг) є первинним документом і відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» повинен містити такі реквізити:

Рубрика: Первинні документи

Регістри бухгалтерського обліку малих підприємств

Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами затвреджені Наказом Міністерства фінансів №720 від 15.06.2011 і призначені для ведення регістрів бухгалтерського обліку суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які мають право ведення спрощеного обліку доходів і витрат, зокрема відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України та не зареєстровані платниками податку на додану вартість .

Рубрика: Первинні документи

Платіжна вимога-доручення

Платіжна вимога-доручення в Україні - це комбінований розрахунковий документ, який складається з двох частин:

Рубрика: Первинні документи

Акт списання основних засобів

Типову форму Акта списання основних засобів затверджено Наказом Міністерства фінансів від 13.09.2016 № 818.

Рубрика: Первинні документи

Довідка МСЕК (бланк)

Форми первинної облікової документації, що використовується в медико- соціальних експертних комісіях затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я від 30.07.2012 № 577.

Рубрика: Первинні документи

Довідка про доходи

Довідка про доходи є документом, що може подаватися до різних установ і з різною метою. Нижче наведена форма довідки для подання до органу соціального захисту для отримання соціальної допомоги (субсидії), але вона може використовуватись юридичними особами та фізичними особами-підприємцями і в інших випадках.

Рубрика: Первинні документи

Меморіальний ордер

Меморіальний ордер - це обліковий документ, який вказує кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку, в які повинна бути записана операція.

Рубрика: Первинні документи

Видаткова накладна

Видаткова накладна — це первинний документ постачальника, який підтверджує факт передачі товарно-матеріальних цінностей від постачальника до покупця.

Рубрика: Первинні документи

Наказ (розпорядження) про прийом на роботу

При оформленні трудових відносин слід дотримуватися такого порядку прийому на роботу:

Рубрика: Первинні документи

Товарно-транспортна накладна

Товарно-транспортна накладна (ТТН) є основним документом на вантаж, що повинен оформлятися при здійсненні вантажних автоперевезень по Україні. Одночасно з цим товарно-транспортна накладна (ТТН) виступає первинним документом бухгалтерського обліку.

Рубрика: Первинні документи

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (авансовий звіт)

Зразок звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається за формою, встановленою Міністерством фінансів, до закінчення п'ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку:

Рубрика: Первинні документи

Рахунок-фактура

Рахунок-фактура - це господарський платіжний документ, на підставі якого проводяться грошові розрахунки покупця з продавцем товарів або виконавця з замовником робіт і послуг. Пропонуємо вашій увазі приклад рахунку-фактури

Рубрика: Первинні документи

Наказ (розпорядження) про надання відпустки

У наказі про надання відпустки за власний рахунок без збереження заробітної плати, на декретну відпустку по догляду за дитиною до 3 років вказують:

Рубрика: Первинні документи

Податкова накладна

На дату виникнення податкових зобов’язань зі сплати податку на додану вартість (ПДВ) платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Рубрика: Первинні документи

Касова книга (зразок заповнення)

Касова книга є обов’язковою на підприємстві за умови наявності готівкових операції. РРО не замінює ведення касової книги. Не зобов’язані вести касову книгу фізичні особи- підприємці навіть за наявності готівкових операцій.

Рубрика: Первинні документи

Бланк акта звірки взаєморозрахунків

Акт звірки взаємних розрахунків — це документ, що підтверджує наявність або відсутність у суб'єкта підприємництва заборгованості. Залежно від сальдо розрахунків з контрагентом заборгованість, відображена в акті, може бути як дебіторською, так і кредиторською.

Рубрика: Первинні документи

Довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей

У господарській діяльності підприємства часто використовують довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей. Відповідно до Цивільного Кодексу України довіреність є документом, що підтверджує повноваження особи, якій вона видана. Такі повноваження можуть ґрунтуватися на цивільно-правовому договорі, законі або акті юридичної особи.

Рубрика: Первинні документи

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)

Типова форма затверджена Наказом Держкомстату 05.12.2008 N 489

Рубрика: Первинні документи

Акт прийому передачі матеріальних цінностей (зразок)

Багато господарських операцій припускають, що товарно-матеріальні цінності можуть передаватися без передачі права власності. Такі операції можуть стосуватися процедур ремонту, модернізації, зберігання, переробки давальницької сировини і т.д. Пропонує зразок акту прийому передачі матеріальних цінностей (товару, авто, обладнання, основних засобів) від однієї особи іншій

Рубрика: Первинні документи

Інвентаризація

Інвентаризація на підприємстві незалежно від форми власності проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. Під час інвентаризації активів і зобов’язань перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання і оцінка.

Рубрика: Первинні документи

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах