Волонтерська діяльність в Україні 02.10.2014

Сьогодні достатньо широкий розвиток в Україні отримало волонтерський рух. Волонтери допомагають збирати кошти, одяг, їжу, медикаменти на потреби Збройних сил України, добровольчих загонів, переселенців із зони проведення АТО і т.д. В теж час, не чисті на руку люди під виглядом волонтерських організацій, наживаються на довірливості своїх співгромадян. Що потрібно знати про волонтерів та волонтерських організаціях, щоб не подарувати гроші шахраям, розбирався Prostopravo.com.ua // 02.10.2014

Волонтерська діяльність

Закон України «Про волонтерську діяльність» був прийнятий напередодні ЄВРО-2012 і не передбачав участі волонтерів у подіях, аналогічних тим, які розгорнулися в Україні, починаючи з грудня 2013 року.

Такий висновок напрошується з переліку напрямів волонтерської діяльності, зазначених у Законі:

 • надання волонтерської допомоги з метою підтримки малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних, безпритульних, осіб, що потребують соціальної реабілітації;
 • здійснення догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги;
 • надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам злочинів, біженцям;
 • надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;
 • проведення заходів, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища, збереженням культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання; сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов'язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів;
 • надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

Волонтерська діяльність визначена Законом як добровільна, безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської допомоги. У свою чергу, волонтерською допомогою є роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами та волонтерськими організаціями. Волонтерська діяльність є формою благодійництва.

Волонтерські організації

Як бачимо, волонтерська діяльність може здійснюватися як волонтерськими організаціями, так і індивідуальними волонтерами.

Волонтерська організація - юридична особа, яка здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку і отримала статус волонтерської згідно з вимогами законодавства України. Волонтерська організація може надавати волонтерську допомогу, як працевлаштовуючи їх, так і приймаючи їх у ряди своїх членів.

Волонтерська організація має право:

 • здійснювати волонтерську та іншу неприбуткову діяльність;
 • залучати волонтерів для здійснення волонтерської діяльності;
 • отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської діяльності;
 • використовувати у своєму найменуванні та волонтерській діяльності слова «волонтерська організація»;
 • самостійно визначати напрями здійснення волонтерської діяльності;
 • набувати інші права, передбачені законом.

При цьому волонтерська організація зобов'язана:

 • забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя і здоров'я умови надання волонтерської допомоги;
 • здійснювати підготовку волонтерів (за необхідності); відшкодовувати прямі збитки, завдані волонтерською організацією в разі одностороннього розірвання нею договору про надання волонтерської допомоги, якщо інше не передбачено договором;
 • відшкодовувати моральну та майнову шкоду, завдані внаслідок здійснення нею волонтерської діяльності, відповідно до закону;
 • відшкодовувати волонтерам витрати, пов'язані з наданням ними волонтерської допомоги,
 • страхувати волонтерів відповідно до законодавства про страхування;
 • дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;
 • забезпечувати вільний доступ до інформації, що стосується здійснення нею волонтерської діяльності.

Надання юридичній особі статусу волонтерської організації здійснюється Міністерством соціальної політики на підставі письмової заяви від імені цієї юридичної особи. У заяві зазначаються: найменування юридичної особи, яка бажає отримати статус волонтерської організації, її місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, а також, за наявності, адреси офіційного веб-сайту в мережі Інтернет, електронної пошти. До заяви також додаються витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і копія статуту (положення) юридичної особи.

Витребування інших відомостей та документів, не передбачених Законом забороняється.

Надання статусу волонтерської організації здійснюється на безоплатній основі.

Рішення про надання юридичній особі статусу волонтерської організації або про вмотивовану відмову в наданні цього статусу приймається не пізніше п'яти робочих днів з моменту подачі відповідної заяви і надсилається юридичній особі у письмовій формі.

Юридичній особі, якій в установленому Законом порядку не надано статус волонтерської організації, забороняється будь-яке використання слів "волонтерська організація" у своєму найменуванні та діяльності.

Позбавлення організації статусу волонтерської здійснює все те ж Мінсоцполітики України на підставі відповідної письмової заяви від імені цієї юридичної особи, припинення такої юридичної особи або на підставі рішення суду про позбавлення її статусу волонтерської організації у зв'язку з порушенням законодавства у сфері волонтерської діяльності.

На сайті Міністерства можна ознайомитися і з Єдиним реєстром волонтерських організацій.

Волонтери

Волонтерами можуть бути фізичні особи, які досягли вісімнадцятирічного віку і здійснюють волонтерську діяльність на добровільній та безоплатній основі.

Волонтерами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, а також громадяни України віком від шістнадцяти років, якщо вони здійснюють волонтерську діяльність на території України, за письмовою згодою одного з батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

Волонтери надають волонтерську допомогу на підставі договору про провадження волонтерської діяльності, укладеного з волонтерською організацією.

Волонтерськими організаціями можуть видаватися посвідчення волонтера.

Закон наділяє волонтерів наступними правами:

 • належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання повної та достовірної інформації про порядок та умови здійснення волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;
 • забезпечення проведення вакцинації, медичного огляду та інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з наданням волонтерської допомоги;
 • обов'язкове страхування;
 • зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до стажу навчально-виробничої практики в разі, якщо така діяльність за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності;
 • відшкодування витрат, пов'язаних з наданням волонтерської допомоги;
 • інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та законодавством.

Волонтер зобов'язаний:

 • сумлінно та своєчасно виконувати обов'язки, передбачені договором про здійснення волонтерської діяльності;
 • у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та надавати довідку про стан здоров'я;
 • у разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку);
 • не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера;
 • дотримуватися правовий режим інформації з обмеженим доступом;
 • відшкодовувати прямі збитки, завдані ним, у разі одностороннього розірвання ним договору про провадження волонтерської діяльності, якщо інше не передбачено договором;
 • відшкодовувати моральну та майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до закону.

Підстави для волонтерської діяльності та волонтерської допомоги

Законом передбачено, що здійснення волонтерської діяльності та надання волонтерської допомоги регулюються відповідними договорами.

За договором про провадження волонтерської діяльності одна сторона (волонтер) зобов'язується за завданням другої сторони (волонтерської організації) особисто безоплатно надавати волонтерську допомогу її отримувачам протягом установленого в договорі строку, а волонтерська організація зобов'язується надати волонтеру можливість здійснювати волонтерську діяльність та відшкодовувати волонтеру витрати, пов'язані з виконанням договору. Договір про провадження волонтерської діяльності укладається в письмовій формі.

За договором про надання волонтерської допомоги одна сторона (організація) зобов'язана надавати на користь іншої сторони (отримувача) визначені в договорі види волонтерської допомоги шляхом залучення до виконання волонтерів протягом встановленого в договорі строку, а отримувач зобов'язаний прийняти волонтерську допомогу.

У договорі про надання волонтерської допомоги можуть бути визначені умови відшкодування одержувачеві витрат, пов'язаних з наданням волонтерської допомоги, якщо стороною (отримувачем) за цим договором є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, організації, установи (заклади) незалежно від форм власності, в тому числі якщо волонтерська допомога надається визначеним у договорі фізичним особам.

Договір про надання волонтерської допомоги також укладається в письмовій формі.

Відшкодування витрат волонтерів

Волонтерам для провадження волонтерської діяльності відшкодовуються витрати на відрядження на території України та за кордон у межах норм відшкодування витрат на відрядження, встановлених для державних службовців і працівників підприємств, установ і організацій, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.

Волонтеру відшкодовуються підтверджені документами:

 • витрати на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця здійснення волонтерської діяльності;
 • витрати на харчування, коли волонтерська діяльність триває більше 4 годин на добу;
 • витрати на проживання у разі відрядження волонтера до іншого населеного пункту для провадження волонтерської діяльності, що триватиме більше 8 годин;
 • витрати на поштові та телефонні послуги, якщо волонтер здійснює волонтерську діяльність поза межами місцезнаходження волонтерської організації;
 • витрати на проведення медичного огляду, вакцинації та інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з наданням волонтерської допомоги.

Контроль за фінансовими засобами волонтерської організації

Згідно законодавства, волонтерські організації самостійно визначають напрями використання залучених на забезпечення волонтерської діяльності коштів та іншого майна, крім випадків цільового надання коштів та іншого майна фізичними чи юридичними особами для здійснення конкретного виду волонтерської допомоги.

Якщо організація не є благодійною організацією, вона зобов'язана обліковувати кошти та інше майно, залучені для здійснення волонтерської діяльності, на окремих балансових рахунках.

Фінансові надходження від фізичних та юридичних осіб використовуються на здійснення конкретних напрямів волонтерської діяльності, передбачених статутом (положенням) волонтерської організації.

Волонтерські організації, які отримують кошти на провадження волонтерської діяльності, на письмову вимогу фізичних та юридичних осіб, які надають кошти для здійснення волонтерської діяльності, зобов'язані надавати звіт про цільове використання цих коштів у строки та в порядку, установлені цими особами.

Таким чином, законодавство дає можливість здійснення контролю з боку громадян за діяльністю волонтерських організацій, в тому числі і за порядком і на правліннями витрачання пожертвуваних коштів і майна. У той же час, закон про волонтерську діяльність вимагає коригувань у зв'язку з веденням бойових дій на території України, оскільки їм абсолютно не врегульовані питання захисту, в тому числі соціальної, волонтерів, які опинилися в зоні проведення АТО, отримали поранення при виконанні своєї місії на зазначених територіях, а також сімей волонтерів, загиблих в результаті ведення бойових дій на території нашої держави.


Пошук юридичних послуг в сфері кримінального права
Послуга
Кількість пропозицій
Середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

1 120,00

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

2 320,00

середня ціна, грн

5

кількість пропозицій

1 560,00

середня ціна, грн

3

кількість пропозицій

1 466,67

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

800,00

середня ціна, грн

2

кількість пропозицій

28 000,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

800,00

середня ціна, грн

1

кількість пропозицій

1 100,00

середня ціна, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Путівники

Кримінальне право і процес. Злочини, їх види

Ознаки, об'єкти і суб'єкти кримінального злочину. Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення неповнолітніх. Поняття кримінального процесу в Україні

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах