Правила внутрішнього трудового розпорядку

Правила внутрішнього трудового розпорядку — локальний нормативний акт, що регулює внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в організаціях, установах (школах, ДНЗ), інших організаційно-правових формах юридичних осіб незалежно від форми власності.

Відповідно до статті 142 Кодексу законів про працю трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил.

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку затверджені Постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань 1984 року (можна використовувати як зразок структури документу).

Типові правила внутрішнього службового розпорядку затверджені Національним агентством України з питань державної служби для державних службовців (Наказ від 03.03.2016  № 50) (можна використовувати як зразок документу).

ТИПОВІ ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку

І. Загальні положення

 1. Ці Типові правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку органу державної влади, іншого державного органу, його апарату (далі – державний орган), режим роботи, умови перебування державного службовця в органі державної влади та забезпечення раціонального використання його робочого часу.
 2. Службова дисципліна в державному органі ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 3. Правила внутрішнього службового розпорядку в державному органі затверджуються загальними зборами (конференцією) державних службовців державного органу за поданням керівника державної служби в державному органі (далі – керівник державної служби) і виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності) на основі цих Типових правил.
 4. Правила внутрішнього службового розпорядку державного органу доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у цьому органі, під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в державному органі

 1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
 2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
 3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
 4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.

2. У державних органах, як правило, встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

Режим роботи державного органу встановлюється з урахуванням загальноприйнятого режиму роботи підприємств, установ і організацій у певній місцевості, а також специфіки та особливостей роботи у цьому державному органі.

3. За ініціативою державного службовця і згодою його безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (за наявності) такому державному службовцю може встановлюватися гнучкий режим робочого часу, який є відмінним від визначеного правилами внутрішнього службового розпорядку режиму роботи державного органу.

Гнучкий режим робочого часу встановлюється на визначений строк або безстроково з урахуванням необхідності дотримання норми робочого часу, передбаченого Законом України «Про державну службу», або тривалості встановленого для державного службовця неповного робочого часу (неповного робочого дня або неповного робочого тижня).

Гнучкий режим робочого часу може бути фіксованим або змінним.

При фіксованому режимі робочого часу державного службовця визначається початок і кінець робочого часу, час початку і закінчення перерви для відпочинку і харчування. При цьому державному службовцю може визначатись відмінна від встановленої у державному органі тривалість роботи по днях тижня, а також поділ робочого дня на частини.

При змінному режимі робочого часу державного службовця відсутній фіксований початок, кінець і тривалість робочого дня, на державного службовця не поширюється встановлена у державному органі тривалість роботи по днях тижня, за потреби можуть визначатися періоди часу, в які державний службовець зобов’язаний бути присутнім на робочому місці. При змінному режимі робочого часу державного службовця є обов’язковим облік щоденної тривалості його робочого дня.

Змінний режим робочого часу державного службовця може встановлюватися у державному органі, у якому функціонує відповідна комп’ютерна програма, що є складовою автоматизованої системи контролю доступу до приміщень адміністративних будівель такого органу і дозволяє здійснювати автоматизований облік робочого часу державних службовців цього державного органу. Державний службовець, який працює за змінним режимом робочого часу, самостійно контролює загальну тривалість свого робочого часу протягом тижня з метою недопущення її перевищення.

Гнучкий режим робочого часу державного службовця встановлюється наказом (розпорядженням) керівника державної служби в державному органі, у якому зазначається:

 • 1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) державного службовця, якому встановлюється гнучкий режим робочого часу та його посада;
 • 2) встановлена норма тривалості робочого часу;
 • 3) дата, з якої встановлюється гнучкий режим робочого часу;
 • 4) період, на який встановлюється гнучкий режим робочого часу (у разі встановлення на визначений строк);
 • 5) час початку і закінчення роботи, час початку і закінчення перерви для відпочинку і харчування (у разі застосування фіксованого режиму робочого часу);
 • 6) періоди часу, в які державний службовець зобов’язаний бути присутнім на робочому місці (за потреби, у разі застосування змінного режиму робочого часу).

Такий наказ доводиться до відома державного службовця, якому встановлюється гнучкий режим робочого часу, та його безпосереднього керівника до початку застосування гнучкого режиму робочого часу.

Під час встановлення гнучкого режиму робочого часу потрібно враховувати:

 • заборону включення до робочого часу нічного часу, визначеного законом, якщо інше не передбачено законом;
 • необхідність забезпечення належного функціонування державного органу у межах встановленого режиму роботи (надання послуг, прийом громадян, приймання та відправлення кореспонденції тощо);
 • забезпечення належної взаємодії структурних підрозділів державного органу;
 • створення умов для сумлінного і професійного виконання державним службовцем своїх посадових обов’язків;
 • потребу в ефективній організації робочого часу державного службовця, збільшенні продуктивності та якості його роботи, враховуючи особливості роботи у певній місцевості, зокрема такі, як години пікової завантаженості транспортних шляхів, значну віддаленість місця роботи від місця проживання державного службовця, режими роботи закладів дошкільної та загальної середньої освіти;
 • інші особливості роботи державного органу, зокрема нерівномірний обсяг навантаження на державного службовця впродовж дня (тижня), коли основний обсяг робіт припадає на початок чи кінець робочого дня або виходить за його межі.

4. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи державного органу або гнучкого режиму робочого часу такого державного службовця (у разі встановлення).

Перерва для відпочинку і харчування повинна надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи. Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить, як правило, 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

5. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні.

Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.

6. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.

7. Організація обліку робочого часу державних службовців у державному органі покладається на керівників структурних підрозділів цього державного органу. Облік робочого часу ведеться у кожному структурному підрозділі відповідальною особою, на яку покладено такі функції, та подається до служби управління персоналом державного органу у формі табеля обліку робочого часу.

Організацію обліку робочого часу державних службовців у державному органі, штатна чисельність якого становить менше 20 осіб, може бути покладено на службу управління персоналом цього державного органу.

За рішенням керівника державної служби у державному органі облік робочого часу у державному органі може здійснюватися за допомогою відповідної електронної програми, що є складовою автоматизованої системи контролю доступу до приміщень адміністративних будівель державного органу. Умови і порядок такого обліку визначаються наказом (розпорядженням) керівника державної служби у державному органі.

8. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі державного органу у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника. У державному органі може вестися журнал реєстрації місцевих відряджень.

9. За ініціативою державного службовця і згодою його безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (за наявності) такий державний службовець може виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу. Для цього державний службовець повинен погодити у письмовій формі, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності).

Для державного службовця обсяг завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу повинен визначатись з урахуванням тривалості його робочого часу.

За межами адміністративної будівлі державного органу можуть виконуватися завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує:

 • використання інформації з обмеженим доступом;
 • доступу до комп’ютерного, телекомунікаційного та/або програмного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщення державного органу;
 • обов’язкового перебування в приміщенні державного органу.

Правилами внутрішнього службового розпорядку в державному органі можуть визначатись додаткові умови виконання державними службовцями завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу залежно від особливостей реалізації функцій і завдань цього державного органу.

Час виконання державним службовцем завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу обліковується як робочий час.

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

 1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
 2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.
 3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника державної служби щодо причин своєї відсутності.
 4. Вимоги цього розділу не застосовуються до державних службовців під час виконання ними завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу.

V.  Перебування державного службовця в органі державної влади у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника державної служби, про який повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації (за наявності), в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Керівник державної служби за потреби може залучати державних службовців цього державного органу до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється службою управління персоналом і затверджується керівником державної служби за погодженням виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності).

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається службою управління персоналом керівнику державної служби для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у державному органі запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний кваліфікований електронний підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті такого державного органу.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Керівник органу державної влади зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником органу державної влади покладені відповідні функції в такому органі.

2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в органі державної влади відповідає керівник державного органу та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

 1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у відповідному державному органі особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
 2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою відповідного державного органу, керівником служби управління персоналом цього органу та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

ІХ. Прикінцеві положення

 1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником державної служби, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з виборним органом первинної профспілкової організації у разі її наявності.

Інші документи даної рубрики

Назва

Зразок заяви для участі у конкурсі на державну службу (на заміщення вакантної посади)

Заява підписується кандидатом власноруч, до неї додаються документи за переліком.

Рубрика: Для кадровика

Наказ про скасування надбавок до заробітної плати

В бюджетних установах працівникам часто встановлюються надбавки та доплати до посадових окладів. Оскільки надбавки та доплати працівникам установлюються в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі, працівники можуть одержувати виплати залежно від фінансових можливостей установи, організації. Пропонуємо приклад наказу про зняття надбавки

Рубрика: Для кадровика

Заява про переведення на іншу посаду

Заява викладається у довільній формі і підписується працівником. Пропонуємо типову форму заяви про переведення на іншу посаду, на повну ставку, на неповний робочий день.

Рубрика: Для кадровика

Положення про оплату праці

Положення про оплату праці на підприємстві затверджується директором та узгоджується з профспілковою організацією.

Рубрика: Для кадровика

Особовий листок з обліку кадрів

Особовий листок зберігається в особовій справі працівника. Заповнюється працівником власноручно, в одному примірнику. Затвердженої форми особового листка з обліку кадрів немає, нижче наведений приклад.

Рубрика: Для кадровика

Наказ про призначення директора

Директор підприємства призначається і звільняється з посади на підставі статутних документів. Пропонуємо зразок наказу про призначення директора новоствореного підприємства, ТОВ, про призначення засновника директором, а також наказ про призначення на посаду заступника директора

Рубрика: Для кадровика

Наказ про відкликання з відпустки

У наказі обов’язково має бути зазначено: дату, з якої працівник має стати до роботи; кількість невикористаних днів відпустки; строк надання невикористаних днів відпустки. Пропонуємо зразок наказу про відкликання з щорічної відпустки державного службовця, працівника на один день чи на інший період часу

Рубрика: Для кадровика

Наказ про затвердження, внесення змін до штатного розпису

Штатний розпис затверджується наказом керівника, так само наказом затверджують зміни до штатного розпису або викладають його в новій редакції.Пропонуємо зразок наказу про введення в дію штатного розпису, а також про внесення змін.

Рубрика: Для кадровика

Акт службового розслідування + зразок

Службове розслідування проводиться з метою визначення наявності вини, характеру та тяжкості дисциплінарного правопорушення, вчиненого працівником на підприємстві.

Рубрика: Для кадровика

Заява про вихід / переривання декретної відпустки

Працівниця має право перебувати у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Якщо вона має намір перервати відпустку достроково — подає заяву про вихід з відпустки на ім’я директора, із зазначенням дати, з якої працівниця бажає приступити до роботи. Пропонуємо зразок заяви про достроковий вихід на роботу з декретної відпустки

Рубрика: Для кадровика

Наказ про затвердження, перегляд посадових інструкцій

У Наказі про затвердження посадових інструкцій, зазвичай видають, окрім безпосередньо затвердження документа, можуть бути вирішені інші питання: визначено дату початку дії затвердженого документа — якщо вона не збігається з датою затвердження; встановлено строк дії затвердженого документа; окреслено перелік заходів з уведення документа в дію; призначено відповідальних осіб за виконання документа тощо. Новий документ може зумовлювати внесення змін у вже чинні документи підприємства або скасування низки таких документів.

Рубрика: Для кадровика

Протокол зборів трудового колективу зразок

Протокол загальних зборів трудового колективу підприємства, ДНЗ , школи підписують голова та секретар зборів.

Рубрика: Для кадровика

Зразок наказу про встановлення надбавки

Пропонуємо зразок наказу про встановлення надбавки за вислугу років педпрацівникам, за інтенсивність праці. Нагадуємо, надбавка до заробітної плати може встановлюватись за:

Рубрика: Для кадровика

Наказ про облікову політику

Облікова політика підприємство - уся сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності (ст. 1 Закону про бухоблік). Вона затверджується окремим документом — наказом керівника. Пропонуємо зразок (приклад) наказу про облікову політику малого підприємства, бюджетної установи, неприбуткової організації

Рубрика: Для кадровика

Наказ про преміювання працівників

Наказ про преміювання видає керівник юридичної особи. В ньому зазначається розмір премії, її вид, за що премійовано працівників. Пропонуємо зразок наказу про преміювання працівників, директора у зв'язку з професійним святом, з нагоди ювілею, до 8 березня, до дня бухгалтера та інших нагод.

Рубрика: Для кадровика

Наказ про зміну графіка роботи

У випадку виробничої або іншої необхідності роботодавець може змінити графік роботи працівників, встановлений трудовим договором або правилами внутрішнього розпорядку. Зауважте, що зміна графіка є істотною зміною трудового договору із застосуванням наслідків, передбачених ст.32 Кодексу законів про працю.

Рубрика: Для кадровика

Наказ про скорочення штату

Звільнення у зв’язку із скороченням штату допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу. Не допускається звільнення працівника в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці.

Рубрика: Для кадровика

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах