Наказ про облікову політику

Облікова політика підприємство - уся сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності (ст. 1 Закону про бухоблік). Вона затверджується окремим документом — наказом керівника. Пропонуємо зразок (приклад) наказу про облікову політику малого підприємства, бюджетної установи, неприбуткової організації

Зразок наказу про облікову політику підприємства

_____________________________

(найменування підприємства)

 

НАКАЗ № 1

 

про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства

 

м. ______________________                           від "___" __________ 20___ року

а підставі Закону України від 16.07.99 р. N 996-XIV  "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку наказую:

1. Організація бухгалтерського обліку

1.1. Доручити забезпечення бухгалтерського обліку на підприємстві бухгалтерській службі на чолі з головним бухгалтером.

1.2. Застосовувати на підприємстві журнально-ордерну систему обліку.

1.3. Застосовувати форми журналів-ордерів та інших облікових регістрів, розроблені фахівцями підприємства в минулому році й адаптовані бухгалтерією до нової системи обліку. Для повної та реальної картини здійснюваних господарських операцій та їх результатів дозволити головному бухгалтерові своїм розпорядженням затверджувати додаткову систему субрахунків і регістрів аналітичного обліку.

1.4. Бухгалтерам проставляти на первинних документах, що відображаються в обліку, відмітку про їх обробку у вигляді кореспонденції рахунків, дати, підпису.

1.5. Складати щомісяця журнали-ордери та інші облікові регістри. Роздруківки з комп'ютерної програми підписувати оператору-виконавцеві і бухгалтерові, який відповідає за складання облікового документа.

1.6. Дані журналів-ордерів, інших облікових регістрів і додаткових довідок головному бухгалтеру відображати в Головній книзі підприємства (оборотному балансі), що є підставою для складання Балансу підприємства. Після обробки журнали-ордери, облікові регістри і довідки повинні бути підписані головним (старшим) бухгалтером із вказівкою дати підпису.

1.7. Фахівцям відділів: маркетингу, збуту, постачання, виробничо-технічного, ремонтно-механічного - неухильно виконувати вимоги працівників бухгалтерії щодо дотримання порядку оформлення первинних документів і терміну подання їх до обліку. За порушення вимог бухгалтерів, несвоєчасне складання первинних документів і недостовірність відображення в них даних притягати фахівців до дисциплінарної відповідальності.

У випадках якщо документ, підписаний таким фахівцем, складений з порушенням законодавчих і нормативних вимог, або взагалі не складений, або відсутність такого документа потягла за собою застосування фінансових санкцій до підприємства, то питання про відповідальність фахівця розглядати на засіданні правління (дирекції) товариства за участю представників трудового колективу (профспілки, за наявності).

1.8. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності провести інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів і розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. N 69 (зі змінами і доповненнями).

1.9. Для здійснення інвентаризації і прийняття рішення за її результатами створити постійно діючу інвентаризаційну комісію у складі:

Голова комісії:__________________________________________________________

Члени комісії:___________________________________________________________

________________________________________________________________

2. Про облікову політику підприємства

2.1. Дозволяю змінити облікову політику, якщо:

 • зміняться вимоги Міністерства фінансів України;
 • зміняться статутні вимоги підприємства;
 • нові (запропоновані й обґрунтовані фахівцями підприємства) положення облікової політики забезпечують більш достовірне відображення господарських операцій.

2.2. При складанні фінансової звітності встановити кордон істотності в розмірі 50 грн.,

2.3. Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), установлений засіданням виробничої комісії, більше року (або операційного циклу, якщо він більше року), а вартісна оцінка якого дорівнює сумі, що  перевищує 2 500 грн.

2.4. До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити активи, відмінні від основних засобів (на підставі класифікації, поданої в пункті 5 П(С)БО 7 "Основні засоби" і пункті 4 цього наказу), вартісна оцінка яких дорівнює сумі, що не перевищує 2 500 грн.

2.5. Застосовувати при нарахуванні амортизації основних засобів методи амортизації, строк корисного використання та ліквідаційну вартість, установлені і затверджені наказом по підприємству, за результатами місяця в якому такий необоротний актив введений в експлуатацію.

2.6. Установити такі методи нарахування амортизації для:

 • інших необоротних матеріальних активів - прямолінійний метод;
 • малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів - у розмірі 100%-вої їх вартості в першому місяці використання об'єкта;
 • предметів прокату - прямолінійний метод.

2.7. Термін корисного використання нематеріальних активів встановлюється наказом по підприємству, за результатами місяця в якому такий нематеріальний актив введений в експлуатацію.

2.8. Застосовувати прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів.

2.9. Установити такі методи оцінки вибуття запасів:

 • при відпусканні запасів у виробництво - метод ФІФО
 • при відпусканні товарів у реалізацію до фірмових магазинів - метод ціни продажу;
 • при відпусканні запасів у реалізацію - метод ФІФО

2.10. З метою недопущення розкрадань (недостач) малоцінних і швидкозношуваних предметів, переданих в експлуатацію і вилучених зі складу активів, головному бухгалтерові посилити контроль за видачею таких МШП за місцями експлуатації шляхом забезпечення проставлення в облікових картках підписів працівників в отриманні МШП, відміток про переміщення МШП між структурними підрозділами, а також складання актів на їх списання у разі непридатності до експлуатації.

2.11. Суму резерву сумнівних боргів установлювати на підставі класифікації дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги за термінами її непогашення.

2.12. Створити забезпечення:

 • оплати відпусток згідно з розрахунком, складеним економічним відділом (економістом);
 • гарантійних зобов'язань для здійснення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції відповідно до кошторису, складеного службою головного механіка й узгодженого з економічним відділом (економістом). 

3. Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку, у зв’язку з набуттям чинності з 1 січня 2015 року змін до Податкового кодексу України, внесеними законами № 71-VIII від 28.12.2014 та № 72-VIII від 28.12.2014}

3.1. Для цілей бухгалтерського обліку, використовувати  національні стандарти бухгалтерського обліку, що введені в дію згідно з чинним законодавством.

3.2 Первісну вартість основних засобів збільшувати на суму витрат,що збільшують очікувані економічні вигоди від використання такого активу

3.3 Витрати, що підтримують об'єкт основного засобу у робочому стані відносити до витрат періоду , у якому такі витрати понесені

3.4. Нарахування амортизації здійснювати з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством.

3.5. При визначенні собівартості виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг до загальновиробничих витрат відносити перелік витрат, що зазначений у пунктах 3.5.1 та 3.5.2 даного наказу.

3.5.1.

 УСТАНОВИТИ ПЕРЕЛІК І СКЛАД ЗМІННИХ ТА ПОСТІЙНИХ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

1.  Витрати на управління виробництвом:

а)  оплата праці апарату управління цехами, дільницями, включаючи премії, матеріальну допомогу;

б)  відрахування на соціальні заходи і медичне страхування апарату управління цехами, дільницями;

в)  витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць;

г) інші витрати:

 • вартість поштово-телеграфних послуг;
 • вартість послуг зв'язку;
 • вартість канцелярського приладдя;
 • вартість послуг з участі в семінарах;
 • витрати на придбання періодичних видань і спеціальної літератури виробничої тематики тощо.

2.  Амортизація основних засобів усього виробничого та загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення, крім вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 2 т.

3.  Амортизація нематеріальних активів усього виробничого та загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення.
4.  Витрати на утримання та експлуатацію необоротних активів виробничого та загально виробничого призначення:

а)  вартість мастильних, обтиральних матеріалів та інших допоміжних матеріалів, необхідних для догляду за  обладнанням і підтриманням його у працездатному стані;

б) оплата праці допоміжних робітників, які обслуговують обладнання, — наладників, мастильників, електромонтерів, слюсарів, ремонтних та інших допоміжних робітників;

в)  відрахування на соціальні заходи і медичне страхування перелічених вище робітників;

г)  вартість спожитого палива, електроенергії, води, пари та інших видів енергії на приведення в рух верстатів, насосів, пресів та інших виробничих механізмів загальновиробничого призначення;

д) вартість послуг допоміжних виробництв і послуг сторонніх організацій, пов'язаних з утриманням та експлуатацією обладнання;

є)  вартість витраченого інструменту і пристосувань;

ж) витрати на операційну оренду основних засобів тощо.

5.  Витрати, пов'язані з утриманням пожежної та сторожової охорони:

а)  оплата праці та відрахування на соціальні заходи і медичне страхування робітників, зайнятих охороною виробничих приміщень;
б) послуги сторонніх організацій з охорони.

6.  Витрати на ремонт основних засобів виробничого та загальновиробничого призначення:

а)  витрати на ремонт будівель і споруд:

         вартість витрачених будівельних матеріалів і запасних частин;

         оплата праці та відрахування на соціальні заходи і медичне страхування робітників, які виконують ремонтні роботи;

         вартість послуг ремонтних цехів;

б) витрати на ремонт виробничого обладнання, інструментів і транспортних засобів:

         вартість запасних частин та інших матеріалів, витрачених при ремонті виробничого обладнання, транспортних засобів та інструментів;

         оплата праці та відрахування на соціальні заходи і медичне страхування робітників, які виконують ремонтні роботи (слюсарів, верстатників та інших);

         вартість послуг ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв з ремонту обладнання, транспортних засобів, інструментів.

7.  Витрати на охорону праці й техніку безпеки:

а)  поточні витрати на улаштування та утримання огорож машин та їх рухомих частин, люків, отворів, вентиляційних пристроїв;
б) витрати на установлення сигналізації, необхідної з метою безпеки для швидкого зупинення механізмів;

в)  витрати на улаштування та утримання дезінфекційних камер, умивальників, душів, лазень та пралень на виробництві (на підприємствах, де надання цих послуг працюючим пов'язане з особливостями виробництва і передбачено колективним договором), а також на утримання роздягалень, шаф для спецодягу, сушарок та іншого подібного обладнання;

г)  вартість матеріалів, використаних на улаштування та утримання засобів охорони праці;

д) вартість спецодягу, спецвзуття, обмундирування, окулярів та інших захисних пристосувань, що видаються найманим працівникам, необхідних їм для виконання професійних обов'язків, та інших засобів індивідуального захисту, мила та інших миючих засобів, знешкоджуючих засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування згідно з переліком і нормами, установленими чинними нормативно-правовими актами, або на відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту у випадках невидачі їх адміністрацією;

є)  вартість послуг сторонніх організацій, пов'язаних із проведенням попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, або де необхідно провадити професійний добір (обов'язковий первинний та періодичний профілактичний наркологічний огляди), а також щорічний обов'язковий медичний огляд осіб віком до 21 року;
ж) інші витрати на цілі, пов'язані з охороною праці (витрати на улаштування освітлення, що відповідає санітарним нормам і правилам (у тому числі місцевого освітлення робочих місць).

8.  Витрати на охорону навколишнього природного середовища:

а)  витрати на утримання та експлуатацію очисних споруд;

б) витрати на зберігання, переробку та охорону екологічно небезпечних відходів;

в)  витрати на очищення стічних вод.

3.5.2

 УСТАНОВИТИ ПЕРЕЛІК І СКЛАД ЗМІННИХ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

1.  Амортизація вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 2 т виробничого та загально виробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення, що нараховується за виробничим методом.

2.  Витрати на обслуговування виробничого процесу:

         оплата праці та відрахування на соціальні заходи загальновиробничого персоналу, зайнятого обслуговуванням виробничого процесу;

         витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг.

Прийняти як базу розподілу змінних і постійних розподілених загальновиробничих витрат основну заробітну плату (без доплат і надбавок) виробничих робітників.

 Інформацію про суму загальновиробничих витрат розкривати у Звіті про фінансові результати окремою статтею.

3.6. У випадку придбання  одного об'єкту основних засобів, що складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожну з цих частин визнавати в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.

3.7. З метою створення єдиної системи організації бухгалтерського обліку та дотримання єдиної облікової політики для складання консолідованої звітності філіям (відділенням, структурним підрозділам) виконувати цей наказ, узгоджуючи свої дії з головним бухгалтером підприємства.

Генеральний директор  ________________________________

З наказом ознайомлений:

Головний бухгалтер _____________________________________________________

Інші документи даної рубрики

Назва

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Правила внутрішнього трудового розпорядку — локальний нормативний акт, що регулює внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в організаціях, установах (школах, ДНЗ), інших організаційно-правових формах юридичних осіб незалежно від форми власності.

Рубрика: Для кадровика

Зразок заяви для участі у конкурсі на державну службу (на заміщення вакантної посади)

Заява підписується кандидатом власноруч, до неї додаються документи за переліком.

Рубрика: Для кадровика

Наказ про скасування надбавок до заробітної плати

В бюджетних установах працівникам часто встановлюються надбавки та доплати до посадових окладів. Оскільки надбавки та доплати працівникам установлюються в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі, працівники можуть одержувати виплати залежно від фінансових можливостей установи, організації. Пропонуємо приклад наказу про зняття надбавки

Рубрика: Для кадровика

Заява про переведення на іншу посаду

Заява викладається у довільній формі і підписується працівником. Пропонуємо типову форму заяви про переведення на іншу посаду, на повну ставку, на неповний робочий день.

Рубрика: Для кадровика

Положення про оплату праці

Положення про оплату праці на підприємстві затверджується директором та узгоджується з профспілковою організацією.

Рубрика: Для кадровика

Особовий листок з обліку кадрів

Особовий листок зберігається в особовій справі працівника. Заповнюється працівником власноручно, в одному примірнику. Затвердженої форми особового листка з обліку кадрів немає, нижче наведений приклад.

Рубрика: Для кадровика

Наказ про призначення директора

Директор підприємства призначається і звільняється з посади на підставі статутних документів. Пропонуємо зразок наказу про призначення директора новоствореного підприємства, ТОВ, про призначення засновника директором, а також наказ про призначення на посаду заступника директора

Рубрика: Для кадровика

Наказ про відкликання з відпустки

У наказі обов’язково має бути зазначено: дату, з якої працівник має стати до роботи; кількість невикористаних днів відпустки; строк надання невикористаних днів відпустки. Пропонуємо зразок наказу про відкликання з щорічної відпустки державного службовця, працівника на один день чи на інший період часу

Рубрика: Для кадровика

Наказ про затвердження, внесення змін до штатного розпису

Штатний розпис затверджується наказом керівника, так само наказом затверджують зміни до штатного розпису або викладають його в новій редакції.Пропонуємо зразок наказу про введення в дію штатного розпису, а також про внесення змін.

Рубрика: Для кадровика

Акт службового розслідування + зразок

Службове розслідування проводиться з метою визначення наявності вини, характеру та тяжкості дисциплінарного правопорушення, вчиненого працівником на підприємстві.

Рубрика: Для кадровика

Заява про вихід / переривання декретної відпустки

Працівниця має право перебувати у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Якщо вона має намір перервати відпустку достроково — подає заяву про вихід з відпустки на ім’я директора, із зазначенням дати, з якої працівниця бажає приступити до роботи. Пропонуємо зразок заяви про достроковий вихід на роботу з декретної відпустки

Рубрика: Для кадровика

Наказ про затвердження, перегляд посадових інструкцій

У Наказі про затвердження посадових інструкцій, зазвичай видають, окрім безпосередньо затвердження документа, можуть бути вирішені інші питання: визначено дату початку дії затвердженого документа — якщо вона не збігається з датою затвердження; встановлено строк дії затвердженого документа; окреслено перелік заходів з уведення документа в дію; призначено відповідальних осіб за виконання документа тощо. Новий документ може зумовлювати внесення змін у вже чинні документи підприємства або скасування низки таких документів.

Рубрика: Для кадровика

Протокол зборів трудового колективу зразок

Протокол загальних зборів трудового колективу підприємства, ДНЗ , школи підписують голова та секретар зборів.

Рубрика: Для кадровика

Зразок наказу про встановлення надбавки

Пропонуємо зразок наказу про встановлення надбавки за вислугу років педпрацівникам, за інтенсивність праці. Нагадуємо, надбавка до заробітної плати може встановлюватись за:

Рубрика: Для кадровика

Наказ про преміювання працівників

Наказ про преміювання видає керівник юридичної особи. В ньому зазначається розмір премії, її вид, за що премійовано працівників. Пропонуємо зразок наказу про преміювання працівників, директора у зв'язку з професійним святом, з нагоди ювілею, до 8 березня, до дня бухгалтера та інших нагод.

Рубрика: Для кадровика

Наказ про зміну графіка роботи

У випадку виробничої або іншої необхідності роботодавець може змінити графік роботи працівників, встановлений трудовим договором або правилами внутрішнього розпорядку. Зауважте, що зміна графіка є істотною зміною трудового договору із застосуванням наслідків, передбачених ст.32 Кодексу законів про працю.

Рубрика: Для кадровика

Наказ про скорочення штату

Звільнення у зв’язку із скороченням штату допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу. Не допускається звільнення працівника в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці.

Рубрика: Для кадровика

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хочете отримувати повідомлення на ваш email, коли ми опублікуємо нові статті?

також стежити за оновленнями сайту можна в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Пошук юристів і держорганізацій по великих містах